Statsbudgetens månadsutfall november 2008
Nr: 2008:11, 19 dec 2008

Utgifter

 

Sammanfattning

De takbegränsade utgifterna i november uppgick till 77,2 miljarder kronor. I Budgetprognos 2008:4, som publiceras samma dag, ingår utfallet för november. Därför anges inte någon påverkan på prognosen nedan.

 

Statsbudgetens totala utgifter i november uppgick till 53,0 miljarder kronor.

 

Budgetsaldot blev 19,7 miljarder kronor.

 

Utgiftsområde 04 Rättsväsendet

Utgifterna för utgiftsområdet blev 2,5 miljarder kronor.

 

Det ackumulerade utfallet för perioden januari-november blev 29,2 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor högre än motsvarande period 2007. Utgifterna har främst ökat mellan åren på anslagen för Polisorganisationen och Kriminalvården.

 

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utgifterna uppgick till 8,5 miljarder kronor i november, vilket är en femtedel av det ackumulerade utfallet. Det höga utfallet i november beror framförallt på ett högt utfall på anslaget Materiel och anläggningar (6,2 miljarder kronor). Anslagsbelastningen varierar kraftigt mellan månaderna till följd av ojämna leveranstillfällen.

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,4 miljarder kronor. Utfallet på anslaget Biståndsverksamhet uppgick till 1,2 miljarder kronor.

 

Det ackumulerade utfallet (januari-november) för anslaget Biståndsverksamhet är 20,3 miljarder kronor.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i november till 9,2 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än föregående månad. Utfallet på anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,1 miljarder kronor. Utgifterna för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 6,0 miljarder kronor. Denna ersättning betalades ut till 533 215 personer i november. Det är en minskning med 3,3 procent jämfört med november 2007.

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet för utgiftsområdet blev 4,2 miljarder kronor, vilket är i samma storleksordning som föregående månad. Under hösten har utfallet under anslaget Bidrag till arbetslöshet och aktivitetsstöd hela tiden varit lågt.

SCB:s arbetskraftsundersökning för november visar att antalet sysselsatta i åldern 15-74 år i november var 4 559 000 personer. Antalet arbetslösa var 304 000 personer, vilket motsvarar 6,2 procent av arbetskraften. Jämfört med oktober har antalet sysselsatta personer minskat med 34 000 och arbetslösheten ökat med 0,5 procent. Ökningen av arbetslösa har skett både bland män och kvinnor. För män var arbetslösheten 6,0 procent och kvinnor 6,6 procent. Samma period ifjol visade på en arbetslöshet på 5,2 procent. Årsökningen av arbetslösheten är inte statistiskt säkerställd.

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utfallet på utgiftsområdet blev 3,6 miljarder kronor.

 

De ackumulerde utgifterna för perioden januari-november har ökat med 2,0 miljarder kronor jämfört med föregående år. Det är bl.a. utgifterna på anslaget för Stockholms universitet: Grundutbildning som har ökat med 0,4 miljarder kronor, vilket beror på att de tagit över verksamheten för Lärarhögskolan i Stockholm under 2008. Utgifterna har också ökat på anslaget Vetenskapsrådet: Forskning och Forskningsinformation med 0,5 miljarder kronor. Det beror på en satsning på forskningen enligt propositionen Forskning för ett bättre liv (2004/05:80). Den 1 juli 2008 startade Specialpedagogiska skolmyndigheten vilket visar en ökning av utgifterna jämfört med föregående år med 0,2 miljarder kronor.

 

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Utfallet på utgiftsområdet blev 0,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med utfallet föregående månad på 2,3 miljarder kronor. Det varierande utfallet kan hänföras till anslagen för landsbygdsutveckling och beror på stora utbetalningar främst under oktober. Stora utbetalningar på dessa anslag förväntas även under december. Det händer att utbetalningarna tidigareläggs eller senareläggs hos Jordbruksverket.

 

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,5 miljarder kronor. Utfallet för anslagen Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling samt Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft blev 0,2 miljarder kronor respektive 0,1 miljarder kronor. Utbetalningarna inom utgiftsområdet har ofta stora variationer mellan månaderna och generellt har utfallet varit lägre än den tidigare prognosen. Troligen sker relativt stora utbetalningar i december (även utan kapitalförstärkningar till Svensk Exportkredit, Almi Företagspartner och till FoU-verksamheten inom fordonsklustret).

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 12,0 miljarder kronor. Det höga utfallet förklaras av att 15,0 miljarder kronor har satts in på konto i Riksgälden från det nya anslaget Tillskott till stabilitetsfonden som ligger under utgiftsområdet. Denna interntransaktion inom staten påverkar dock inte statens lånebehov.

 

På anslaget för statsskuldsräntor blev det under november, liksom tidigare under hösten, stora valutakursvinster på placeringar i dollar, vilket drar ner utgifterna. Riksgälden har emellertid också sålt dollar på termin, vilket innebär att den verkliga vinsten på dessa placeringar slutligt kommer att bli väsentligt mindre.

 

Ackumulerat är utfallet på utgiftsområdet 34,1 miljarder kronor.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet i november blev -16,5 miljarder kronor. Av utfallet i november utgörs -4,2 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto).

 

Det stora negativa utfallet för november förklaras av att det överförts 15,0 miljarder kronor från ett nytt anslag under utgiftsområde 26 som grundplåt till en stabilitetsfond som ska inrättas för det svenska finansiella systemet (prop 2008/09:61). Av dessa 15,0 miljarder kronor har ca 2,4 miljarder kronor betalats ut under november och därmed påverkat budgetsaldot negativt. Utbetalningen avser övertagande av lån för Carnegie.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026