Statsbudgetens månadsutfall oktober 2008
Nr: 2008:10, 26 nov 2008

Budgetsaldot blev 0,2 miljarder kronor för oktober 2008, vilket är 9,3 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos (2008:3).

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 55,9 miljarder kronor, vilket är 10,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Den kassamässiga korrigeringen blev 4,4 miljarder kronor lägre än beräknat och statsskuldsräntorna 3,6 miljarder kronor lägre.

Statsbudgetens inkomster i oktober uppgick till 56,0 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2008:3. De löpande redovisade skatterna blev 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Prognosindikation

Sedan hänsyn tagits till oktoberrutfallet, Budgetpropositionen för 2009 och den framlagda tilläggsbudgeten för 2008 samt övrig tillkommande information, bedöms budgetöverskottet för 2008 bli cirka 152 miljarder kronor. Detta är 11 miljarder kronor lägre än vad som tidigare beräknats.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall okt Prognos okt Avvik. okt Ack. utfall jan-okt Prognos jan-okt Ack. avvik. jan-okt Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Totala inkomster 56,0 56,7 -0,6 800,3 809,2 -8,9 921,7 871,6  
Totala utgifter 55,9 65,9 -10,0 552,5 570,1 -17,6 758,9 781,1 36,6
Budgetsaldo 0,2 -9,2 9,3 247,9 239,1 8,7 162,8 90,5
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:3 (2008-09-03), SB=Statsbudgeten och TB=Tilläggsbudget

De takbegränsade utgifterna i oktober uppgick till 79,3 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Större delen av avvikelsen kan hänföras till utgiftsområdena Internationellt bistånd och Hälsovård, sjukvård och social omsorg vars utfall blev 1,3 respektive 0,7 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall okt Prognos okt Avvik. okt Ack. utfall jan-okt Prognos jan-okt Ack. avvik. jan-okt Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Utgiftsområden exkl. räntor 62,5 64,6 -2,1 569,2 573,3 -4,1 706,1 726,8 30,2
Ålderspensionssystemet 16,9 16,7 0,1 165,9 165,6 0,3 202,0 201,1
Takbegränsade utgifter 79,3 81,3 -2,0 735,1 738,9 -3,8 908,1 927,9 30,2

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2008:3

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026