Statsbudgetens månadsutfall september 2007
Nr: 2007:9, 31 okt 2007

Budgetsaldot för september 2007 blev 19,4 miljarder kronor, vilket är 14,8 miljarder kronor högre än i ESV:s senaste prognos (2007:3). Den främsta anledningen är att Riksgäldens nettoutlåning blev 15,1 miljarder kronor lägre än prognostiserat, till största delen beroende på att Kärnavfallsfonden placerat 11,4 miljarder kronor på sitt konto i Riksgälden. Kärnavfallsfonden har liksom Premiepensionsmyndigheten under året börjat med repotransaktioner i sin tillgångsförvaltning, vilket innebär att nettoutlåningen varierar mer än tidigare mellan månaderna. Däremot väntas inte helåret påverkas då de två myndigheterna kommer att stänga reporna över årsskiftet.

 

Utfallet för augusti och september samt information i regeringens budgetproposition för 2008 indikerar att budgetöverskottet för 2007 blir cirka 7 miljarder kronor högre än enligt ESV:s senaste prognos. Det beror dels på lägre utgifter främst inom arbetsmarknadsområdet, dels på högre inkomster främst i form av preliminär skatt från företagen.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Totala inkomster 62,4 65,6 -3,3 681,0 680,1 0,9 862,3 853,8  
Totala utgifter 43,0 61,1 -18,1 512,8 536,5 -23,7 770,3 790,6 13,0
Budgetsaldo 19,4 4,6 14,8 168,2 143,6 24,6 92,1 63,2 -13,0
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:3 (2007-08-31), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 938 miljarder kronor för 2007. Det är 3,4 procent högre än utgiftstaket 2006.

 

De takbegränsade utgifterna i september uppgick till 72,7 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är främst utgifterna för försvaret som blev lägre än beräknat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Utgiftsområden exkl. räntor 57,0 60,1 -3,1 513,7 518,8 -5,1 717,0 732,8 13,0
Ålderspensionssystemet 15,7 15,6 0,1 139,1 139,1 0,0 188,6 189,4
Takbegränsade utgifter 72,7 75,7 -3,0 652,8 657,9 -5,1 905,7 922,2 13,0
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:3 (2007-08-31), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2007:3

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026