Statsbudgetens månadsutfall maj 2007
Nr: 2007:5, 21 juni 2007

Budgetsaldot i maj visade ett överskott på 50,4 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 61,0 miljarder kronor vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognostiserat. Riksgäldens nettoutlåning blev dock 3,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat och statsskuldräntorna 1,8 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 111,3 miljarder kronor, vilket är 8,5 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s senaste budgetprognos (2007:2). Den största avvikelsen återfinns på inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt, netto som blev 4,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelser finns också med anledning av förskjutningar av utdelning från statliga bolag samt inleverans av överskott från Svenska spel.

 

Budgetsaldot beräknas bli 1,0 miljarder kronor lägre jämfört med ESV:s senaste prognos.

 

Utfallet jämförs med ESV:s senaste prognos (BP2007:2) som publicerades den 31 maj 2007. Nästa budgetprognos (BP2007:3) kommer att publiceras den 31 augusti 2007.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Totala inkomster 111,3 119,8 -8,5 431,1 439,6 -8,5 857,2 853,8  
Totala utgifter 61,0 60,7 0,3 299,7 299,5 0,3 768,6 790,9 1,7
Budgetsaldo 50,4 59,1 -8,7 131,4 140,2 -8,7 88,6 62,9 -1,7
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:2 (2007-05-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 938 miljarder kronor för 2007. Det är 3,4 procent högre än utgiftstaket 2006.

 

De takbegränsade utgifterna i maj uppgick till 70,8 miljarder kronor vilket är 1,4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg som blev högre än väntat (1,6 miljarder kronor). Avvikelsen gentemot prognosen beror främst på att utbetalningar har skett tidigare än beräknat. Utgifterna för Kultur, medier, trossamfund och fritid samt Internationellt bistånd blev även de högre än beräknat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Utgiftsområden exkl. räntor 55,3 53,9 1,4 290,1 288,7 1,4 717,3 733,1 1,7
Ålderspensionssystemet 15,4 15,4 0,0 76,6 76,6 0,0 188,3 189,4
Takbegränsade utgifter 70,8 69,3 1,4 366,7 365,3 1,4 905,5 922,5 1,7
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:2 (2007-05-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2007:2

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026