Statsbudgetens månadsutfall maj 2007
Nr: 2007:5, 21 juni 2007
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2007, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan- maj Prognos jan- maj Ack. avvik. jan- maj Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
01 Rikets styrelse 690 715 -26 4 453 4 479 -26 10 543 10 677 54
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 790 759 31 4 653 4 622 31 11 405 11 873 5
03 Skatt, tull och exekution 714 699 16 3 701 3 686 16 9 410 9 325
04 Rättsväsendet 2 212 2 183 29 11 812 11 783 29 30 248 30 754 3
05 Internationell samverkan 107 76 31 773 742 31 1 512 1 498 70
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 3 118 3 199 -82 15 307 15 388 -82 46 242 44 164
07 Internationellt bistånd 1 922 1 621 300 8 078 7 778 300 25 708 26 657 -700
08 Migration 356 305 51 2 016 1 965 51 4 894 5 033 785
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 162 3 611 1 551 19 881 18 330 1 551 45 473 46 905 -4
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 950 10 152 -202 50 783 50 985 -202 121 219 122 355
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 665 3 669 -4 18 437 18 442 -4 43 900 44 202
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 083 5 074 9 25 495 25 486 9 61 267 62 631
13 Arbetsmarknad 4 890 5 020 -130 26 005 26 135 -130 61 135 66 650 342
14 Arbetsliv 90 82 8 526 518 8 1 109 1 361 180
15 Studiestöd 1 084 1 063 20 9 614 9 593 20 19 282 20 714
16 Utbildning o universitetsforskning 3 175 3 216 -41 18 160 18 201 -41 43 481 44 214 20
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 715 335 381 5 143 4 763 381 9 954 10 139 0
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 393 497 -104 2 482 2 586 -104 6 219 5 730
19 Regional utveckling 243 280 -37 1 073 1 110 -37 3 038 3 163 90
20 Allmän miljö- och naturvård 271 171 100 1 880 1 780 100 4 220 4 615 1
21 Energi 117 179 -62 800 862 -62 2 373 2 709
22 Kommunikationer 2 262 2 197 64 12 190 12 126 64 34 960 33 914 586
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 538 604 -66 3 665 3 731 -66 17 181 18 001 17
24 Näringsliv 197 227 -30 1 442 1 472 -30 3 929 4 089 180
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 069 6 181 -112 30 476 30 589 -112 73 060 72 849 115
26 Statsskuldsräntor m.m. 9 713 7 894 1 820 18 515 16 695 1 820 41 195 43 170
27 Avgiften till EU 1 507 1 756 -249 11 297 11 546 -249 25 515 28 908
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa utgiftsområden 65 032 61 767 3 265 308 658 305 392 3 265 758 472 776 299 1 743
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 55 319 53 874 1 445 290 142 288 697 1 445 717 277 733 129 1 743
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -5 061 -1 146 -3 915 -19 343 -15 429 -3 915 10 654 14 590
  Kassamässig korrigering 995 91 904 10 420 9 516 904 -521 0
Totala utgifter 60 967 60 712 255 299 734 299 479 255 768 605 790 889 1 743
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:2 (2007-05-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026