Statsbudgetens månadsutfall maj 2007
Nr: 2007:5, 21 juni 2007

Utgifter

 

De takbegränsade utgifterna i maj uppgick till 70,8 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg som blev högre än väntat (1,6 miljarder kronor). Avvikelsen gentemot prognosen beror på att utbetalningar har skett tidigare än beräknat. Utgifterna för Kultur, medier, trossamfund och fritid samt Internationellt bistånd blev även de högre än beräknat.

 

Statsbudgetens totala utgifter i maj uppgick till 61,0 miljarder kronor vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognostiserat. Riksgäldens nettoutlåning blev dock 3,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat och statsskuldräntorna 1,8 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Budgetsaldot blev 50,4 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Prognosindikation

Årsprognosen för statsbudgetens totala utgifter justeras upp med cirka 0,5 miljarder kronor. Det beror framför allt på att utgifterna för hälso- och sjukvård beräknas bli högre. Detta till följd av att utfallet i maj blev så pass mycket högre än beräknat och därmed resulterade i en ny bedömning av årsprognosen.

 

ESV:s nästa budgetprognos (2007:3) kommer att publiceras fredagen den 31 augusti.

 

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utgifterna uppgick till 3,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Utgifterna för materiel och anläggningar blev 0,6 miljarder kronor lägre. Orsaken är främst försenade leveranser av materiel, något som inte påverkar årsprognosen. Förbandsverksamheten blev 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Inte heller detta påverkar årsprognosen då det sannolikt rör sig om en normal månadsvariation.

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,9 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. Den största avvikelsen hänförs till anslaget Biståndsverksamhet (0,3 miljarder kronor). Det något höga utfallet i maj beräknas för närvarande inte påverka årsprognosen.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utfallet på utgiftsområdet blev 5,2 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än prognos. Den huvudsakliga avvikelsen ligger på anslaget Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken som är 1,3 miljarder kronor högre än prognos. Anslaget Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. är 0,3 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelserna beror till stor del på ändrad månadsfördelning. I prognosen förväntades utbetalningarna bli större i slutet på året. Det höga utfallet i maj indikerar att årsutfallet kommer att bli högre än prognostiserat och prognosen höjs därmed med 0,5 miljarder kronor.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 10,0 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,8 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Inga utbetalningar gjordes från det nya anslaget Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård i maj. Prognosen var 0,1 miljarder kronor. I januari betalades 0,8 miljarder kronor ut. Avvikelserna mot prognosen föranleder ingen ändring av utgiftsområdets prognos.

 

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,7 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. De största avvikelserna hänförs till anslagen Bidrag till regional musikverksamhet, teater m.m. (0,2 miljarder kronor) och Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet (0,1 miljarder kronor). Avvikelsen för anslaget Bidrag till regional musikverksamhet, teater m.m. beror på en förskjuten kvartalsbetalning. Avvikelserna föranleder inte någon förändring av årsprognosen.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 9,7 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor högre än beräknat. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Avvikelsen beror till största delen på högre kursförluster i samband med obligationsbyten.

 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Avgiften till EU uppgick i maj till 1,5 miljarder kronor, vilket var 0,2 miljarder kronor lägre än väntat. Orsaken är att utbetalningen av avgiften till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn förskjutits från maj till juni. Detta påverkar inte årsprognosen.

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen blev 1,0 miljarder kronor medan prognosen var 0,1 miljarder kronor.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -5,6 miljarder kronor, vilket är 3,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Av utfallet i maj utgörs -2,7 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Förändringen av räntekontosaldon prognostiseras endast till viss del av ESV. Exklusive räntekontona är maj månads utfall för nettoutlåningen 1,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen bedöms inte medföra någon prognosindikation.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026