Statsbudgetens månadsutfall maj 2007
Nr: 2007:5, 21 juni 2007

Inkomster

 

Statsbudgetens inkomster i maj 2007 uppgick till 111,3 miljarder kronor, vilket är 8,5 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s senaste budgetprognos (2007:2). Den största avvikelsen återfinns på inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt, netto som blev 4,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelser finns också med anledning av förskjutningar av utdelning från statliga bolag samt inleverans av överskott från Svenska spel.

 

Prognosindikation

Inkomsterna bedöms bli cirka 0,5 miljarder kronor lägre i år än prognostiserat. Nedrevideringen avser energiskatten som kommer att justeras ner till följd av att vi i den senaste prognosen inte fullt ut tog hänsyn till att den faktiska elanvändningen var lägre än beräknat hittills. Nämnas bör att med endast en månads utfall att ta hänsyn till är det svårt att avgöra om avvikelserna mot den senaste prognosen indikerar att prognosen behöver förändras.

 

Budgetprognos 2007:3 kommer att publiceras den 31 augusti 2007.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -11,0 miljarder kronor i maj. Prognosen var -6,1 miljarder kronor. Den preliminära skatten blev 46,3 miljarder kronor. Utbetalningarna till kommuner m.fl. av kommunalskatt uppgick till 40,5 miljarder kronor och utbetalningarna av allmän pensionsavgift m.m. till AP-fonderna uppgick till 6,9 miljarder kronor.

 

Slutlig skatt minus preliminär skatt för inkomståret 2006 blev -9 879 mnkr. I utfallet för maj ingår den första omgången av granskningen av inkomstdeklarationer för inkomståret 2006. Prognosdifferensen beror på att utbetalningarna av överskjutande skatt blivit större i denna omgång än vad ESV beräknat. Då skillnaden mellan slutlig skatt och preliminära skatter 2006 bedöms vara riktig föranleder detta inte någon ändring av prognosen på helåret. Bedömningen är att debiterad kvarskatt under resten av året är underskattad.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 11,7 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet för preliminär skatt blev 11,7 miljarder kronor. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt för inkomståret 2006 blev 0,1 miljarder kronor. Utfallet föranleder ingen prognosindikation.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 22,7 miljarder kronor i maj, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet för de flesta arbetsgivaravgifter blev lägre än prognosen, men föreleder ingen förändring av årsprognosen.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för skatt på varor och tjänster blev 31,8 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Den stora avvikelsen ligger på titeln Inlevererat överskott från Svenska spel. Inleveransen beräknades i prognosen ske i maj men har förskjutits. Detta innebär en prognosavvikelse för maj med -3,4 miljarder kronor, men påverkar inte årsprognosen. På övriga titlar finns avvikelse på Mervärdesskatt som är 1,5 miljarder kronor högre än beräknat samt Energiskatt som är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Avvikelsen på Mervärdesskatt indikerar en fortsatt stark tillväxt i statens momsinkomster, det är dock för tidigt att efter en månads utfall sedan föregående prognos säga om årsprognosen behöver förändras. I stort sett hela avvikelsen på energiskatt (0,3 miljarder kronor) härrör från skatt på elektrisk kraft. Den faktiska elanvändningen i bostads- och servicesektorn till och med april var knappt 1,8 TWh lägre än den temperaturkorrigerade användningen under samma period. Detta har inte beaktats tillräckligt i prognosen. Med antagandet att återstoden av året blir normaltempererat bör årsprognosen sänkas med ca 0,5 miljarder kronor.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 14,2 miljarder kronor i maj, vilket är 2,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det består av kompletteringsbetalningar, som gjordes i samband med deklarationen för inkomståret 2006, som skulle lämnas senast den 2 maj och av överskjutande skatt för inkomståret 2006 som debiterats i maj men som inte betalas ut förrän i juni. Den första omgången av granskningen av inkomstdeklarationer för inkomståret 2006 ingår i utfallet för maj.

 

Inkomster av statens verksamhet

Utfallet för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet uppgick till 25,6 miljarder kronor i maj, vilket är 2,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Den största avvikelsen återfinns under inkomsttiteln Utdelningen på statens aktier där inkomsterna blev 23,4 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor lägre än i prognosen. Avvikelsen beror på att bolagen Akademiska hus, Specialfastigheter, SJ och Green cargo inte levererat in sin utdelning i maj. Årsprognosen påverkas inte eftersom utdelningarna från dessa bolag beräknas inlevereras under sommaren. Prognosen sänks däremot med 0,1 miljarder kronor beroende på att Vattenfalls avdrag på utdelning för kompensation för Barsebäck var högre än beräknat.

 

Inkomster av försåld egendom

De inkomster som redovisas här avser försäljning av statliga aktier i Teliasonera. Utfallet vid försäljningen blev 18,0 miljader kronor.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 0,3 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Inga bidrag från EG:s regionalfond 2000-2006 har inbetalats från EU i maj, vilket var beräknat. Bidragen till transeuropeiska nätverk blev även de lägre än väntat. Avvikelserna mot utfallet indikerar ingen förändring av årsprognosen då det sannolikt rör sig om betalningsförskjutningar.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026