Statsbudgetens månadsutfall april 2007
Nr: 2007:4, 31 maj 2007
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2007, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan- apr Prognos jan- apr Ack. avvik. jan- apr Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
01 Rikets styrelse 840 840 0 3 763 3 763 0 10 543 10 677 54
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 055 1 055 0 3 863 3 863 0 11 405 11 873 5
03 Skatt, tull och exekution 674 674 0 2 987 2 987 0 9 410 9 325
04 Rättsväsendet 2 238 2 238 0 9 600 9 600 0 30 248 30 754 3
05 Internationell samverkan 52 52 0 666 666 0 1 512 1 498 70
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 3 311 3 311 0 12 189 12 189 0 46 242 44 164
07 Internationellt bistånd 1 902 1 902 0 6 156 6 156 0 25 708 26 657 -700
08 Migration 487 487 0 1 660 1 660 0 4 894 5 033 785
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 797 3 797 0 14 719 14 719 0 45 473 46 905 -4
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 886 9 886 0 40 833 40 833 0 121 219 122 355
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 671 3 671 0 14 773 14 773 0 43 900 44 202
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 081 5 081 0 20 412 20 412 0 61 267 62 631
13 Arbetsmarknad 5 116 5 116 0 21 115 21 115 0 61 135 66 650 342
14 Arbetsliv 95 95 0 436 436 0 1 109 1 361 180
15 Studiestöd 2 552 2 552 0 8 530 8 530 0 19 282 20 714
16 Utbildning o universitetsforskning 3 325 3 325 0 14 985 14 985 0 43 481 44 214 20
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 292 1 292 0 4 428 4 428 0 9 954 10 139 0
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 467 467 0 2 089 2 089 0 6 219 5 730
19 Regional utveckling 210 210 0 830 830 0 3 038 3 163 90
20 Allmän miljö- och naturvård 262 262 0 1 609 1 609 0 4 220 4 615 1
21 Energi 236 236 0 683 683 0 2 373 2 709
22 Kommunikationer 2 015 2 015 0 9 929 9 929 0 34 960 33 914 586
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 463 463 0 3 127 3 127 0 17 181 18 001 17
24 Näringsliv 258 258 0 1 245 1 245 0 3 929 4 089 180
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 193 6 193 0 24 407 24 407 0 73 060 72 849 115
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 015 1 015 0 8 802 8 802 0 41 195 43 170
27 Avgiften till EU 1 861 1 861 0 9 790 9 790 0 25 515 28 908
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa utgiftsområden 58 352 58 352 0 243 625 243 625 0 758 472 776 299 1 743
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 57 337 57 337 0 234 823 234 823 0 717 277 733 129 1 743
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -5 736 -5 736 0 -14 283 -14 283 0 10 654 14 590
  Kassamässig korrigering -1 498 -1 498 0 9 425 9 425 0 -521 0
Totala utgifter 51 118 51 118 0 238 768 238 768 0 768 605 790 889 1 743
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:2 (2007-05-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026