Statsbudgetens månadsutfall april 2007
Nr: 2007:4, 31 maj 2007
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2007, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall apr Prognos apr Avvik.apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2007 SB 2007
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 808 294 787 504
2000 Inkomster av statens verksamhet 11 953 11 953 0 22 969 22 969 0 64 227 53 202
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 24 24 0 18 024 50 000
4000 Återbetalning av lån 61 61 0 588 588 0 2 044 2 040
5000 Kalkylmässiga inkomster 642 642 0 2 819 2 819 0 8 113 8 559
6000 Bidrag m.m. från EU 243 243 0 6 687 6 687 0 13 347 13 664
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -49 432 -53 414
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -7 419 -7 781
9000 Löpande redovisade skatter 68 191 68 191 0 286 733 286 733 0 0 0
Totala inkomster 81 089 81 089 0 319 819 319 819 0 857 200 853 775
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:2 (2007-05-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026