Statsbudgetens månadsutfall april 2007
Nr: 2007:4, 31 maj 2007

Utgifter

 

Sammanfattning

De takbegränsade utgifterna i april uppgick till 72,7 miljarder kronor. I budgetprognos 2007:2, som publiceras samtidigt med detta utfall, ingår utfallet till och med april. Därför finns ingen avvikelse mot prognos. Utfallet för perioden januari till april 2007 (1:a tertialet) jämförs med motsvarande period föregående år.

 

När det gäller Försvar samt beredskap mot sårbarhet har utfallet i jämförelse med föregående år ökat med 1,2 miljarder kronor (11 %). Det är främst utgifterna på anslaget för Materiel och anläggningar som ökat med 1,5 miljarder kronor (54 %). Ökningen mellan åren beror på leveransförseningar 2006 och därmed ett relativt lågt utfall under första tertialet 2006.

 

Utfallet för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppgick till 40,8 miljarder kronor för perioden januari-april 2007, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre (-2%) än för motsvarande period 2006. Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 10,9 miljarder kronor. Det är 1,2 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2006 (-10 %), vilket beror på att sjukpenning betalades ut till färre personer. För april månad är skillnaden 16 000 personer jämfört med april 2006.

 

Statsbudgetens totala utgifter i april uppgick till 51,1 miljarder. Den kassamässiga korrigeringen blev -1,5 miljarder kronor och Riksgäldens nettoutlåning blev -5,7 miljarder kronor.

 

 

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utgifterna uppgick till 3,3 miljarder kronor.

 

Det totala utfallet hittills i år uppgår till 12,2 miljarder kronor. Jämfört med föregående år har utfallet ökat med 1,2 miljarder kronor (11 %). Det är främst anslaget för Materiel och anläggningar som ökat med 1,5 miljarder kronor (54 %). Ökningen mellan åren beror på leveransförseningar 2006 och därmed ett relativt lågt utfall under första tertialet 2006. Eftersom leveranserna i år har skett i jämnare takt blir skillnaden mellan perioderna stor. Om årets leveranser fortsätter i samma takt kommer dock skillnaden att utjämnas till nästa tertialjämförelse.

 

Utgifterna för förbandsverksamhet har minskat med 0,3 miljarder kronor, vilket förklaras av minskade utgifter för förbandsverksamhet medan utgifterna för fredsfrämjande truppinsatser ökat.

 

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 1,9 miljarder kronor, vilket till helt övervägande del avser anslaget Biståndsverksamhet .

 

En jämförelse av årets första tertial med föregående år visar att utgifterna minskat med 1,1 miljard kronor (-15 %). Avvikelsen avser främst utgifterna för anslaget Biståndsverksamhet (-1,0 miljarder kronor). Beträffande biståndsanslaget beräknas motsvarande högre utgifter under resterande del av året, framför allt hösten, då vissa betalningar som tidigare i sin helhet betalats ut under första halvåret nu delats upp på två betalningar.

 

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utfallet för utgiftsområdet blev 3,8 miljarder kronor.

 

För perioden januari-april uppgår utfallet till 14,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,6 miljarder kronor (4 %) jämfört med samma period 2006. Ökningarna ligger på anslagen Tandvårdsförmåner (0,1 miljarder kronor), Bidrag till läkemedelsförmåner (0,3 miljarder kronor) och Kostnader för statlig assistansersättning (0,3 miljarder kronor).

 

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 9,9 miljarder kronor i april 2007.

 

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 40,8 miljarder kronor för perioden januari-april 2007, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre (-2%) för motsvarande period 2006. Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 10,9 miljarder kronor. Det är 1,2 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2006 (-10 %), vilket beror på att sjukpenning betalades ut till färre personer. För april månad är skillnaden 16 000 personer jämfört med april 2006. För anslaget Aktivitets- och sjukersättning blev utfallet 24,2 miljarder kronor för perioden januari-april 2007, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre (-2%) än för motsvarande period 2006. Utfallet för det nya anslaget Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård blev 0,8 miljarder kronor för perioden januari-april 2007.

 

 

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 3,7 miljarder kronor i april 2007.

 

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 14,8 miljarder kronor för perioden januari-april 2007, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre (-2 %) än för motsvarande period 2006. Det är främst utgifterna på anslaget Garantipension till ålderspension som minskar. De uppgick till 6,9 miljarder kronor under perioden januari-april 2007, vilket är en minskning med 0,3 miljarder kronor (-4 %) jämfört med motsvarande period 2006. Det beror främst på att antalet personer med garantipension minskar på grund av ökat antal personer med inkomstrelaterad ålderspension.

 

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utfallet för utgiftsområdet blev 5,1 miljarder kronor, varav 2,0 miljarder kronor avser anslaget för Föräldraförsäkring.

 

Det totala utfallet för tertialet blev 20,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,7 miljarder kronor (3 %) jämfört med 2006. Ökningen beror främst på att utgifterna på anslaget Föräldraförsäkring har ökat med 0,7 miljarder kronor (8 %). Det beror främst på höjningen av taket för föräldrapenningen från 7,5 basbelopp till 10 basbelopp.

 

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet blev 5,1 miljarder kronor. De största utgifterna finns på anslaget Bidrag för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2,9 miljarder kronor.

 

Det ackumulerade utfallet för utgiftsområdet uppgick till 21,1 miljarder kronor vilket är 34 % av det beräknade årsutfallet. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna minskat med 3,0 miljarder kronor (-12 %). Arbetslösheten var i april ca 4,6 % enligt Arbetskraftsundersökningen från SCB. Motsvarande tal för 2006 var 5,5% arbetslösa. Sänkningen av ersättningsnivåerna som trädde i kraft i början av mars (bl.a. sänkningen av den förhöjda dagpenningen från max 730 kr/dag till 680 kr/dag) börjar ge ett litet utslag, och förväntas minska utfallet ytterligare senare i år.

 

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 3,3 miljarder kronor. Störst utgifter hade anslaget Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (0,2 miljarder kronor).

 

En jämförelse av årets första tertial med föregående år visar att utgifterna minskat med 1,8 miljarder kronor (-11 %). Förändringen beror på att man flyttat utgifterna under anslagen Bidrag till personalförstärkningar i förskola, Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem samt Statligt stöd för utbildning av vuxna till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

 

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna för utgiftsområdet uppgick till 2,0 miljarder kronor.

 

Det ackumulerade utfallet för årets fyra första månader uppgick till 9,9 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor (8 %) högre än motsvarande period föregående år. Den största ökningen avser Rikstrafikens anslag för Trafikupphandling, 0,3 miljarder kronor (76 %). Anledningen är att Rikstrafiken under februari, efter skiljedom i tvist, betalat ersättning till Destination Gotland.

 

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 1,0 miljard kronor. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden.

 

Det ackumulerade utfallet för det första tertialet blev 8,8 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor (50 %) högre än motsvarande period föregående år. Ökningen kan hänföras till anslaget Räntor på statsskulden. Utfallet för tertialet ligger högre trots att prognosen för helåret 2007 är lägre än utfallet 2006. Detta avspeglar att anslagets månadsfördelning varierar mellan åren.

 

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Riksgäldens nettoutlåning blev -5,7 miljarder kronor i april. Det är oväntat lågt och beror på att Premiepensionsmyndigheten placerade cirka 4,0 miljarder kronor på konto i Riksgälden. Myndigheten har börjat med repotransaktioner och placerar likviden i Riksgälden. Den nya verksamheten innebär att månadsutfallen kommer att variera mer än tidigare, men den kommer troligen inte att påverka årsutfallet särskilt mycket.

 

Det ackumulerade utfallet för det första tertialet blev -14,3 miljarder kronor, vilket är 26,4 miljarder kronor (-218 %) lägre än motsvarande period föregående år. Det låga utfallet förklaras av att den årliga utbetalningen av premiepensionsmedel från och med det senaste årsskiftet tidigarelagts från januari till december.

 

 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten blev 15,4 miljarder kronor.

 

Utfallet för perioden januari-april 2007 uppgick till 61,2 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljader kronor (5 %) högre än motsvarande period 2006. Utgifterna påverkas av förändringen av inkomstindex. De påverkas vidare av att nyblivna pensionärer har högre genomsnittlig pension och av att antalet pensionärer med inkomstrelaterad pension ökar.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026