Statsbudgetens månadsutfall april 2007
Nr: 2007:4, 31 maj 2007

Inkomster

 

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i april uppgick till 81,1 miljarder kronor. Utfallet för skatt på varor och tjänster uppgick till 29,5 miljarder kronor och för Socialavgifter och löneskatter 21,3 miljarder kronor. Utdelningen på statens aktier blev 5,7 miljarder kronor.

 

I budgetprognos 2007:2, som publiceras samtidigt med detta utfall, ingår utfallet t.o.m. april. Därför finns ingen avvikelse mellan prognos och utfall. Utfallet för januari-april 2007 (1:a tertialet) jämförs i stället med motsvarande period föregående år. Totalt för år 2007 är de ackumulerade inkomsterna 319,8 miljarder kronor. År 2006 var de 303,9 miljarder kronor.

 

 

2000 Inkomster av statens verksamhet

Utfallet för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet uppgick till 12,0 miljarder kronor. Riksbankens inlevererade överskott (4,4 miljarder kronor) redovisades redan i april i år. Normalt redovisas överskottet i maj. Utdelningen på statens aktier uppgick i april till 5,7 miljarder kronor, varav Nordea 2,3 miljarder kronor, Venantius 2,1 miljarder kronor, Vin & Sprit 0,7 miljarder kronor och Posten 0,4 miljarder kronor.

 

För perioden januari-april 2007 blev utfallet 23,0 miljarder kronor, vilket är 14,4 miljarder kronor högre (168 %) än motsvarande period föregående år. Det beror främst på att Övriga inkomster av statens verksamhet ökade med 4,9 miljarder kronor, varav 4,7 miljarder kronor avser en inbetalning från Venantius AB. Andra orsaker är tidigareläggning av Riksbankens inbetalning av överskott, ökad utdelning på aktier från Venantius (2,1 miljarder kronor) som i år redovisades redan i april och utdelningen från Nordea som ökade med 0,7 miljarder kronor.

 

 

6000 Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 0,2 miljarder kronor.

 

De ackumulerade bidragen för årets fyra första månader uppgick till 6,7 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år (-19 %). Det är i huvudsak bidrag avseende miljö, struktur och regionala åtgärder perioden 2000-2006 som minskat (-1,0 miljard kronor). Från och med 2007 redovisas dessa bidrag under den nya inkomsttiteln EU:s landsbygdsfond 2007-2013. Utbetalningarna av bidrag från EU:s jordbruksfond till denna titel har dock förskjutits i avvaktan på att EU-kommissionen ska fatta beslut om den nya programperioden 2007-2012. Vidare innehåller perioden 2000-2006 en rättelse avseende tidigare år på -0,2 miljarder kronor som förklarar en del av minskningen. Övriga bidrag har minskat med 0,8 miljarder kronor. År 2006 fick Sverige bidrag från EU:s solidaritetsfond för vissa offentliga kostnader med anledning av stormen Gudrun.

 

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt uppgick till -2,9 miljarder kronor.

 

För perioden januari-april 2007 blev utfallet -15,4 miljarder kronor. För motsvarande period föregående år blev utfallet -4,4 miljarder kronor. Det lägre utfallet 2007 beror främst på den skattelättnad i form av skattereduktion (jobbskatteavdrag) som infördes den 1 januari 2007.

 

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 11,7 miljarder kronor.

 

För perioden januari-april 2007 uppgick utfallet till 54,4 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor (5 %) högre än motsvarande period 2006. Det beror på högre inbetalningar av preliminär skatt till följd av ökade företagsvinster.

 

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 21,3 miljarder kronor.

 

Utfallet för perioden januari-april 2007 blev 93,3 miljarder kronor, vilket är 6,3 miljarder kronor högre (7 %) än motsvarande period föregående år. I ESV:s budgetprognos 2007:2 beräknas lönesumman för inkomståret 2007 öka med 6,8 % jämfört med 2006. Den särskilda sjukförsäkringsavgiften slopades den 31 december 2006 i stället höjdes sjukförsäkringsavgiften med 0,14 procentenheter.

 

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 29,5 miljarder kronor.

 

För perioden januari-april uppgick utfallet till 116,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,4 miljarder kronor (4 %) jämfört med samma period 2006. Ökningar redovisas för Mervärdesskatt med 4,8 miljarder kronor (6 %), Tullmedel med 0,3 miljarder kronor (26 %) samt Tobaksskatt med 0,3 miljarder kronor (10 %). Minskar gör Energiskatt med 1,0 miljard kronor (-4 %) och Trängselskatt med 0,2 miljarder kronor (-99 %).

 

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet i april för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 11,5 miljarder kronor. Ett positivt belopp innebär att inbetalningarna under månaden varit högre än deklarerade belopp. Betalningsdifferenser är löpande skillnader mellan betalda och debiterade (deklarerade m.m.) skatter. Utfallet består främst av kompletteringsbetalningar som gjordes i samband med deklarationen, som skulle lämnas senast den 2 maj.

 

För perioden januari-april 2007 blev utfallet 50,0 miljarder kronor. Det är 2,4 miljarder kronor (5 %) högre än för motsvarande period föregående år. Utfallet utgörs främst av kompletteringsbetalningar. Betalningsdifferensen uppgick till 29,9 i februari och 11,5 miljarder kronor i april 2007. Kompletteringsbetalningarna avser huvudsakligen skatt på kapital för inkomståret 2006.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026