Statsbudgetens månadsutfall mars 2007
Nr: 2007:3, 27 apr 2007

Budgetsaldot i mars visade ett överskott på 7,2 miljarder kronor, vilket är 8,5 miljarder kronor högre än ESV:s prognos.

Statsbudgetens totala utgifter blev 58,1 miljarder kronor, vilket är 5,8 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Avvikelsen kan främst hänföras till den kassamässiga korrigeringen som blev 3,6 miljarder kronor lägre än beräknat och utgifterna för Försvar som blev 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

Statsbudgetens inkomster i mars uppgick till 65,2 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor högre än beräknat. Den största avvikelsen gäller Juridiska personers inkomstskatt, som blev 3,5 miljarder kronor högre än beräknat.

Utfallet jämförs med ESV:s senaste prognos (BP2007:1), som publicerades den 30 mars 2007. Nästa budgetprognos (BP2007:2) kommer att publiceras den 31 maj 2007.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Totala inkomster 65,2 62,6 2,7 238,7 236,1 2,7 842,5 853,8  
Totala utgifter 58,1 63,9 -5,8 187,6 193,5 -5,8 778,6 790,9 1,7
Budgetsaldo 7,2 -1,3 8,5 51,1 42,6 8,5 63,8 62,9 -1,7
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:1 (2007-03-30), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 938 miljarder kronor för 2007. Det är 3,4 procent högre än utgiftstaket 2006.

De takbegränsade utgifterna i mars uppgick till 73,8 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor lägre än i ESV:s prognos. Det var främst utgifterna för Försvar samt beredskap mot sårbarhet som blev lägre än prognostiserat (-1,2 miljarder kronor). Även utgifterna för Internationellt bistånd blev lägre än väntat (-0,6 miljarder kronor), vilket beror på att utbetalningar för Biståndsverksamhet har senarelagts.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Utgiftsområden exkl. räntor 58,4 60,2 -1,8 177,5 179,3 -1,8 725,2 733,1 1,7
Ålderspensionssystemet 15,3 15,3 0,0 45,8 45,8 0,0 188,1 189,4
Takbegränsade utgifter 73,8 75,5 -1,8 223,3 225,0 -1,8 913,3 922,5 1,7
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:1 (2007-03-30), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2007:1

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026