Statsbudgetens månadsutfall mars 2007
Nr: 2007:3, 27 apr 2007
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2007, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall mars Prognos mars Avvik. mars Ack. utfall jan- mars Prognos jan- mars Ack. avvik. jan- mars Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
01 Rikets styrelse 943 981 -38 2 923 2 961 -38 10 543 10 677 54
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 853 778 75 2 808 2 733 75 12 061 11 873 5
03 Skatt, tull och exekution 857 843 14 2 313 2 299 14 9 390 9 325
04 Rättsväsendet 2 790 2 973 -182 7 362 7 545 -182 30 674 30 754 3
05 Internationell samverkan 59 108 -49 614 663 -49 1 518 1 498 70
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 2 534 3 770 -1 236 8 878 10 115 -1 236 46 239 44 164
07 Internationellt bistånd 1 567 2 143 -576 4 254 4 830 -576 26 411 26 657 -700
08 Migration 347 364 -17 1 173 1 190 -17 5 456 5 033 785
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 693 3 558 136 10 922 10 786 136 46 416 46 905 -4
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 10 022 10 143 -120 30 947 31 068 -120 122 571 122 355
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 698 3 685 12 11 101 11 089 12 43 905 44 202
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 108 5 114 -5 15 331 15 337 -5 62 184 62 631
13 Arbetsmarknad 5 208 5 501 -293 15 999 16 292 -293 61 279 66 650 342
14 Arbetsliv 182 101 80 341 260 80 1 076 1 361 180
15 Studiestöd 1 504 1 500 4 5 978 5 974 4 19 388 20 714
16 Utbildning o universitetsforskning 4 987 5 225 -239 11 660 11 899 -239 44 189 44 214 20
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 395 424 -29 3 136 3 164 -29 10 124 10 139 0
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 674 698 -23 1 621 1 645 -23 6 241 5 730
19 Regional utveckling 239 286 -47 620 667 -47 3 613 3 163 90
20 Allmän miljö- och naturvård 737 332 404 1 347 943 404 4 206 4 615 1
21 Energi 166 138 28 447 420 28 2 156 2 709
22 Kommunikationer 2 823 2 113 710 7 914 7 203 710 34 495 33 914 586
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 1 300 1 348 -48 2 664 2 712 -48 17 745 18 001 17
24 Näringsliv 213 307 -94 988 1 082 -94 4 013 4 089 180
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 069 6 079 -10 18 215 18 225 -10 73 060 72 849 115
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 654 3 581 73 7 787 7 714 73 42 890 43 170
27 Avgiften till EU 1 444 1 674 -230 7 929 8 159 -230 26 271 28 908
Summa utgiftsområden 62 066 63 765 -1 698 185 273 186 971 -1 698 768 112 776 299 1 743
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 58 412 60 183 -1 772 177 486 179 258 -1 772 725 222 733 129 1 743
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -7 025 -6 540 -485 -8 546 -8 061 -485 10 742 14 590
  Kassamässig korrigering 3 023 6 672 -3 649 10 923 14 572 -3 649 -224 0
Totala utgifter 58 064 63 897 -5 833 187 649 193 482 -5 833 778 630 790 889 1 743
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:1 (2007-03-30), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026