Statsbudgetens månadsutfall mars 2007
Nr: 2007:3, 27 apr 2007
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2007, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall mars Prognos mars Avvik.mars Ack. utfall jan-mars Prognos jan-mars Ack. avvik. jan-mars Prognos 2007 SB 2007
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 809 781 787 504
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 185 2 491 694 11 016 10 322 694 64 675 53 202
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 24 24 0 24 50 000
4000 Återbetalning av lån 94 157 -63 527 590 -63 2 063 2 040
5000 Kalkylmässiga inkomster 639 632 7 2 177 2 170 7 8 395 8 559
6000 Bidrag m.m. från EU 363 440 -76 6 444 6 520 -76 14 265 13 664
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -49 469 -53 414
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -7 259 -7 781
9000 Löpande redovisade skatter 60 937 58 847 2 090 218 542 216 452 2 090 0 0
Totala inkomster 65 218 62 566 2 652 238 730 236 078 2 652 842 476 853 775
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:1 (2007-03-30), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026