Statsbudgetens månadsutfall mars 2007
Nr: 2007:3, 27 apr 2007

Utgifter

 

De takbegränsade utgifterna i mars uppgick till 73,8 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för Försvar samt beredskap mot sårbarhet som blev lägre än prognostiserat (-1,2 miljarder kronor). Främst beror avvikelsen på att höga utgifter i januari motsvarats av lägre i mars. Utgifterna för Kommunikationer blev 0,7 miljarder kronor högre än beräknat, vilket främst beror på månadsfördelningen av räntor och amorteringar under anslaget Väghållning och statsbidrag. Utgifterna för Internationellt bistånd blev 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Orsaken är att ett antal utbetalningar för Biståndsverksamhet har förskjutits.

 

Statsbudgetens totala utgifter i mars uppgick till 58,1 miljarder kronor, vilket är 5,8 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Förutom de takbegränsade utgiftsområdena som blev lägre, blev också den kassamässiga korrigeringen 3,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Budgetsaldot visade ett överskott på 7,2 miljarder kronor, vilket är 8,5 miljarder kronor högre än prognostiserat.

 

Prognosindikation

Utfallet för mars samt annan ny information, främst förslag om ytterligare medel på tilläggsbudget i vårpropositionen, bedöms leda till en uppjustering av årsprognosen för de takbegränsade utgifterna med cirka en halv miljard kronor. Vårpropositionen medför höjda utgifter bland annat till följd av införandet av trängselskatt i Stockholm och inom utgiftsområdena Arbetsmarknad, Arbetsliv och Näringsliv. Samtidigt sänks biståndsanslaget då det förelsås en minskning på tilläggsbudget.

 

Budgetöverskottet för 2007 väntas därmed bli cirka en halv miljard kronor lägre än prognostiserat, det vill säga drygt 63 miljarder kronor.

 

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utgifterna uppgick till 2,5 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Utgifterna för materiel och anläggningar samt förbandsverksamhet blev 0,7 respektive 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för materiel påverkas av de höga utgifterna i januari månad. Utgifterna beräknas bli motsvarande högre de kommande månaderna. Månadsutfallet påverkar inte årsprognosen, däremot påverkas den marginellt av ytterligare medel som föreslås på tilläggsbudget.

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,6 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än prognos. Den största avvikelsen hänför sig främst till anslaget Biståndsverksamhet (-0,5 miljarder kronor). I avvaktan på att biståndsramen skulle revideras har ett antal utbetalningar senarelagts. Årsprognosen kommer att revideras ned till följd av en minskning av biståndsanslaget på tilläggsbudget. Orsaken är att den ökade inströmningen av flyktingar från Irak har lett till omdisponeringar.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 10 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Den största avvikelsen avser anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. Utfallet uppgick till 2,7 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Under mars månad fick omkring 226 000 personer sjukpenning, vilket är omkring 20 000 färre än i mars 2006. Utgifterna för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 6 miljarder kronor, vilket är marginellt lägre än prognosen. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 555 000 personer i mars. Årsprognosen för utgiftsområdet beräknas inte påverkas av avvikelserna.

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet för utgiftsområdet blev 5,2 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev sammantaget 0,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Enligt AMS fortsätter den starka utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjunker och låg i slutet av mars på 4,0 procent. Även antalet personer i program med aktivitetsstöd har minskat mycket kraftigt.

 

Årsprognosen beräknas höjas något till följd av ytterligare medel på tilläggsbudget avseende kommunersättningar vid flyktingmottagande.

 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Utfallet på utgiftsområdet blev 0,7 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelser finns främst på anslaget Åtgärder för att bevara biologisk mångfald, vars utfall blev 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Det högre utfallet beror på tidigarelagda utbetalningar på detta anslag som i prognosen förväntades ha tyngdpunkten av anslagsförbrukningen under hösten och föranleder ingen revidering av årsprognosen. Tillsammans med anslagen Stöd till klimatinvesteringar och Sanering och återställning av förorenade områden svarar utgifterna för en betydande del av utgiftsområdet. De har en mycket ojämn förbrukning över året och är därmed svåra att månadsfördela. Förslagen på tilläggsbudget vad gäller omfördelning av anslagsmedel beräknas inte påverka årsprognosen för utgiftsområdet.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna uppgick till 2,8 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än beräknat. Det är främst utgifterna under anslaget Väghållning och statsbidrag, som blivit högre (0,6 miljarder kronor). Orsaken är främst månadsfördelningen av räntor och amorteringar för vägar. Detta påverkar inte årsprognosen. Även Banverkets utgifter för banhållning blev högre än beräknat (0,2 miljarder kronor). Till följd av tilläggsbudgeten beräknas årsprognosen öka, framför allt till följd av ett nytt anslag för administration av trängselskatt som införs i Stockholm den 1 augusti 2007.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 3,7 miljarder kronor. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden och utfallet på detta anslag blev 3,7 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen föranleder ingen ändring av årsprognosen.

 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Avgiften till EU uppgick i mars till 1,4 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än väntat. Därav beror 0,2 miljarder kronor på att avgiften till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn betalas ut i maj och inte i mars som antogs i prognosen. Avvikelsen medför inga förändringar av årsprognosen.

 

Kassamässig korrigering

Utfallet uppgick till 3 miljarder kronor, vilket är 3,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Ränteperiodiseringen blev 1,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -7 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Av utfallet i mars utgörs -5,2 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). (Beloppen har justerats för att RGK redovisar CSN-utlåningen och PPM-flöden som räntekonton.) I utfallet ingår framför allt en inbetalning av bidrag för gårdsstöd m.m. till Jordbruksverkets EU-konto, vilken blev försenad och gjordes först i mars. Denna post motsvaras av en kassamässig korrigering åt motsatt håll. Förseningen var beaktad i prognosen. Förändringen av räntekontosaldon prognostiseras endast till viss del av ESV. Exklusive räntekontona är mars månads utfall för nettoutlåningen 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen föranleder ingen ändring av årsprognosen.

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026