Statsbudgetens månadsutfall mars 2007
Nr: 2007:3, 27 apr 2007

Inkomster

 

Statsbudgetens inkomster i mars 2007 uppgick till 65,2 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s senaste budgetprognos (2007:1). Den största avvikelsen gäller Juridiska personers inkomstskatt, som blev 3,5 miljarder kronor högre, vilket främst beror på att utfallet för preliminär skatt avseende inkomståret 2006 blev högre än beräknat.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsufallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information indikerar vad gäller ESV:s prognos för 2007. Marsutfallet indikerar inte att årsprognosen för inkomsterna kommer att förändras.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Nettoinkomsten av fysiska personers inkomstskatt blev -4,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Nettoinkomsten av juridiska personers inkomstskatt, netto blev 17,1 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror främst på att utfallet för preliminär skatt avseende inkomståret 2006 blev högre än beräknat. Företagen har justerat upp den preliminära skatten för 2006 med hänsyn till vinstutvecklingen. Den preliminära skatten för 2007 uppgick i mars till 12,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 22,0 miljarder kronor i mars, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Arbetsgivaravgifter exkl. Ålderspensionsavgift blev 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för Ålderspensionsavgiften, netto blev 0,8 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre beräknat. Utfallet baseras på en prognos som regleras i månaden därpå.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för skatt på varor och tjänster blev 27,7 miljarder kronor, vilket endast är marginellt lägre än prognosen. Avvikelser finns på inkomsttitlarna Mervärdesskatt och Energiskatt som sammantaget blev 0,2 miljarder kronor högre än beräknat samt Fordonsskatt som däremot blev 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet blev 3,2 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än beräknat. Inkomsterna på inkomsttiteln Räntor på skattekonton m.m., netto blev 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror på att kapitalvinsterna för hushållen och företagen blev höga vilket medförde högre kostnadsränta vid underskott på skattekonton än väntat. Underskott på skattekontot leder till högre ränteintäkter för staten. Jämfört med mars 2006 var utfallet för ränteinkomster från skattekontot nästan 0,5 miljarder kronor högre.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 0,4 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. I huvudsak beror det på att Jordbruksverket gjort en rättelse avseende miljö, struktur och regionala åtgärder avseende 2006.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026