Statsbudgetens månadsutfall december 2007
Nr: 2007:12, 31 jan 2008

Budgetsaldot i december blev – 84,4 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre saldo än beräknat. Årets budgetsaldo blev 103,2 miljarder kronor dvs. ett överskott.

 

Utfallet för december 2007 som presenteras här rapporterades av myndigheterna den 17 januari 2008. Tillsammans med utfallet från årets övriga månader är det ett första preliminärt utfall för helåret 2007, vilket kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslutsjusteringar. Utfallet jämförs med budgetprognos 2007:4 som publicerades den 7 december 2007. Prognosen innehåller utfall till och med oktober månad, vilket innebär att den ackumulerade avvikelsen avser november och december.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick i december till 133,1 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor lägre än beräknat. För november och december är utfallet 4,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Främst beror detta på stora avvikelser i den kassamässiga korrigeringsposten och Riksgäldskontorets nettoutlåning. Årets totala utgifter uppgick preliminärt till 759,5 miljarder kronor. Det är en minskning med 32,4 miljarder kronor (4,1 %) jämfört med föregående år.

 

Statsbudgetens inkomster i december 2007 uppgick till 48,3 miljarder kronor, vilket är 10 miljarder kronor lägre än beräknat. Den huvudsakliga avvikelsen avser Betalningsdifferenser, skattekonto som uppgick till - 17,6 miljarder kronor, vilket är 8,8 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

För 2007 uppgick inkomsterna preliminärt till 862,7 miljarder kronor. År 2006 var inkomsterna 810,3 miljarder kronor, vilket innebär att inkomsterna ökat med 52,4 miljarder kronor mellan åren. Skatteutfallet blev 755,4 miljarder kronor jämfört med 744,5 miljarder kronor 2006. Övriga inkomster uppgick till 107,3 miljarder kronor 2007, vilket är en ökning med 41,4 miljarder kronor jämfört med 2006. Ökningen avser i huvudsak högre aktieutdelning, finansieringsavgift till arbetslöshetskassan och försäljningen av delar av statens andel i TeliaSonera.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall dec Prognos dec Avvik. dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Totala inkomster 48,3 58,3 -10,0 862,7 868,4 -5,7 868,4 853,8  
Totala utgifter 133,1 141,8 -8,7 759,5 763,9 -4,4 763,9 790,6 13,0
Budgetsaldo -84,8 -83,4 -1,4 103,2 104,6 -1,4 104,6 63,2
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:4 (2007-12-07), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 938 miljarder kronor 2007. Det är 3,4% högre än utgiftstaket 2006.

De takbegränsade utgifterna i december uppgick till 103,1 miljarder kronor, vilket är marginellt (0,1 miljarder kronor) högre än prognosen. Årets utfall uppgår till 910,9 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. De ackumulerade utgifterna för försvar samt beredskap mot sårbarhet blev 1 miljard kronor högre och utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp blev 0,7 miljard kronor lägre än prognosen. Marginalen till utgiftstaket är preliminärt 27,1 miljarder kronor.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall dec Prognos dec Avvik. dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Utgiftsområden exkl. räntor 85,5 85,1 0,4 722,7 721,9 0,8 721,9 732,8 13,0
Ålderspensionssystemet 17,7 17,9 -0,2 188,2 188,6 -0,4 188,6 189,4
Takbegränsade utgifter 103,1 103,0 0,1 910,9 910,5 0,4 910,5 922,2 13,0
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:4 (2007-12-07), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


ESV:s senaste prognos BP 2007:4

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026