Statsbudgetens månadsutfall december 2007
Nr: 2007:12, 31 jan 2008
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2007, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall dec Prognos dec Avvik. dec Ack. utfall jan- dec Prognos jan- dec Ack. avvik. jan- dec Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
01 Rikets styrelse 954 947 7 10 607 10 600 7 10 600 10 677 61
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 204 1 208 -4 11 226 11 235 -9 11 235 11 873 6
03 Skatt, tull och exekution 1 121 1 075 46 9 637 9 550 87 9 550 9 325 7
04 Rättsväsendet 3 315 3 228 87 30 645 30 491 155 30 491 30 754 2
05 Internationell samverkan 99 93 5 1 585 1 534 51 1 534 1 498 71
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 7 876 7 902 -26 46 871 45 833 1 038 45 833 44 164
07 Internationellt bistånd 3 833 3 982 -149 25 326 25 917 -592 25 917 26 657 -700
08 Migration 675 496 179 5 295 5 067 229 5 067 5 033 785
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 234 3 922 312 46 749 46 219 530 46 219 46 905 156
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 959 10 468 -509 119 483 120 208 -725 120 208 122 355 700
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 582 3 605 -23 43 739 43 782 -43 43 782 44 202
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 009 5 080 -71 61 572 61 605 -33 61 605 62 631
13 Arbetsmarknad 5 137 4 687 450 57 982 57 535 447 57 535 66 650 582
14 Arbetsliv 120 94 25 1 140 1 121 19 1 121 1 361 180
15 Studiestöd 1 175 1 146 29 19 328 19 306 22 19 306 20 714
16 Utbildning o universitetsforskning 3 310 2 622 689 42 877 42 387 490 42 387 44 214 26
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 544 494 50 10 122 10 031 91 10 031 10 139 32
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 507 667 -160 5 799 5 970 -170 5 970 5 730
19 Regional utveckling 618 515 103 2 879 2 836 44 2 836 3 163 90
20 Allmän miljö- och naturvård 719 594 126 4 322 4 276 46 4 276 4 615 1
21 Energi 388 335 53 2 172 2 070 102 2 070 2 709
22 Kommunikationer 14 471 14 866 -395 44 076 44 592 -517 44 592 33 914 10 586
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 7 280 7 711 -430 15 393 15 967 -574 15 967 18 001 65
24 Näringsliv 652 582 70 4 258 4 171 87 4 171 4 089 197
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 070 6 072 -2 72 975 72 977 -2 72 977 72 849 115
26 Statsskuldsräntor m.m. 14 859 11 700 3 159 47 255 43 595 3 660 43 595 43 170
27 Avgiften till EU 2 606 2 675 -70 26 635 26 587 48 26 587 28 908
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 -329
Summa utgiftsområden 100 317 96 766 3 551 769 948 765 461 4 488 765 461 775 970 12 961
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 85 458 85 066 392 722 694 721 865 828 721 865 732 800 12 961
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 44 775 40 513 4 262 -4 340 -1 563 -2 777 -1 563 14 590
  Kassamässig korrigering -11 984 4 483 -16 467 -6 074 -4 -6 070 -4 0
Totala utgifter 133 108 141 762 -8 654 759 534 763 893 -4 359 763 893 790 560 12 961
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:4 (2007-12-07), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026