Statsbudgetens månadsutfall december 2007
Nr: 2007:12, 31 jan 2008

Utgifter

 

De takbegränsade utgifterna i december uppgick till 103,1 miljarder kronor, vilket är marginellt (0,1 miljarder kronor) högre än prognosen. Utgifterna för utbildning och universitetsforskning samt arbetsmarknad blev 0,7 miljarder kronor respektive 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp samt jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar blev 0,5 miljarder kronor respektive 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Årets utfall uppgår till 910,9 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. De ackumulerade utgifterna för försvar samt beredskap mot sårbarhet blev 1 miljard kronor högre medan utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp blev 0,7 miljarder kronor lägre än prognosen. Marginalen till utgiftstaket är preliminärt 27,1 miljarder kronor. Utgiftstaket är fastställt till 938 miljarder kronor.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick i december till 133,1 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor lägre än beräknat. För november och december är utfallet 4,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Främst beror detta på stora avvikelser i den kassamässiga korrigeringsposten och Riksgäldskontorets nettoutlåning. Årsutfallet blev preliminärt 759,5 miljarder kronor.

 

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utgifterna under december uppgick till 7,9 miljarder kronor, vilket är marginellt lägre än prognosen. Årets preliminära utfall uppgår till 46,9 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Avvikelserna förklaras främst av högre utgifter för Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. (0,4 miljarder kronor för månaden och 0,6 miljarder kronor för året) och utgifterna för materielanslaget. Decemberutfallet på materielanslaget uppgick till 4,3 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än väntat. Utfallet för november och december blev däremot betydligt högre än prognosen (0,7 miljarder kronor).

 

Årsutfallet är 2,6 miljarder kronor (6 %) högre än föregående år. Utgifterna för Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. har minskat med 0,4 miljarder kronor (2 %) medan utgifterna för Materiel, anläggningar har ökat med 1,8 miljarder kronor (10 %).

 

Utgiftsområde 08 Migration

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,7 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen hänförs främst till anslagen Ersättningar och bostadskostnader (0,1 miljarder kronor) och Migrationsverket (0,1 miljarder kronor).

 

Under 2007 blev utfallet 0,8 miljarder kronor högre än 2006, det motsvarar en ökning med 17 procent. De största ökningarna avser anslagen Ersättningar och bostadskostnader (0,3 miljarder kronor), Migrationsverket (0,2 miljarder kronor), Domstolsprövning i utlänningsärenden (0,1 miljarder kronor) och Offentligt biträde i utlänningsärenden (0,1 miljarder kronor). Anslagen Ersättningar och bostadskostnader samt Offentligt biträde i utlänningsärenden har fått ökade medel i tilläggsbudgeten. De högre utgifterna för anslaget Domstolsprövning i utlänningsärenden beror dels på fler ärenden under 2007 och dels på att det tog tid innan de nystartade migrationsdomstolarnas verksamhet kom igång 2006. Antalet asylsökanden har mellan år 2006 och 2007 ökat från 24 000 personer till 36 000, vilket bidrar till att utfallet för utgiftsområdet blivit högre för 2007.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Decemberutfallet på utgiftsområdet blev 4,2 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. Stora avvikelser finns på anslagen Kostnader för statlig assistansersättning (0,1 miljarder kronor) samt Vaccinförsörjning (0,1 miljarder kronor).

 

Utfallet för 2007 blev 46,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Anslagen Bidrag till läkemedelsförmånerna (21,4 miljarder kronor) och Kostnader för statlig assistansersättning (14,7) motsvarar 75 procent av utgiftsområdet och ökar med 11 respektive 14 procent.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i december till 10,0 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,5 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Under december månad fick omkring 188 000 personer sjukpenning, vilket är en minskning med 16,9 procent jämfört med december 2006. Utgifterna för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 6,0 miljarder kronor, vilket 0,1 miljarder kronor lägre prognosen. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 552 000 personer i december. Det är en minskning med 0,6 procent jämfört med december 2006. Inga utbetalningar gjordes från anslaget Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård. Prognosen var 0,2 miljarder kronor.

 

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 119,5 miljarder kronor för 2007, vilket är 6,2 miljarder kronor (4,9 %) lägre än för 2006. Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 31,7 miljarder kronor. Det är 4,9 miljarder kronor (13 %) lägre än 2006, vilket beror på att sjukpenning betalades ut till färre antal personer. För anslaget Aktivitets- och sjukersättning blev utfallet 72,5 miljarder kronor för 2007, vilket är 1,7 miljarder kronor (2,3 %) lägre än för 2006. Utfallet för det nya anslaget Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård blev 0,8 miljarder kronor för 2007, varav större delen betalades ut i januari.

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Det preliminära utfallet blev 5,1 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Utgifterna för köp av arbetsmarknadsutbildning blev 0,1 miljarder kronor högre än väntat. Prognosen hade justerats ned med anledning av den svaga utvecklingen tidigare under hösten. Utgifterna för november och december blev dock högre än beräknat. Utgifterna för Europeiska socialfonden 2000-2006 blev 0,2 miljarder kronor högre än beräknat i december. Enligt prognosen väntades utgifterna sjunka mot slutet av året. I stället blev de fortsatt höga och i december betydligt högre.

 

Helårsutfallet på utgiftsområdet uppgår till 58,0 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än årsprognosen och 13,6 miljarder kronor (19 %) lägre än föregående år. Utgifterna minskade med 30 procent för anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (-13,3 miljarder kronor). Även anslaget Köp av arbetsmarknadsutbildning har minskat mycket mellan åren, -39 procent (-1,9 miljarder kronor), på grund av att arbetsmarknadsprogrammen minskat i omfattning.

Arbetslösheten enligt Statistiska Centrabyråns arbetskraftsundersökning (AKU) sjönk till 5,6 procent under år 2007. Det är 0,5 procentenhet lägre än året innan. Den starka arbetsmarknaden har medfört en minskning av arbetssökande på Arbetsförmedlingen och ökande sysselsättning i hela landet. Närmare 829 000 nya lediga platser kom in till Arbetsförmedlingen och det är 218 000 fler än år 2006. 653 400 arbetssökande fick ett arbete. Efterfrågan på arbetskraft håller dock på att plana ut. Antalet nya platser som anmälts till Arbetsförmedlingen uppgick till 44 000 i december. Det är endast 1 000 fler platser än samma tid 2006.

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgifterna i december blev 3,3 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än beräknat. Mindre avvikelser återfinns under ett flertal anslag. Vid den slutliga inrapporteringen i mitten av februari förväntas ett lägre utfall, främst avseende universitets och högskolors anslag för grundutbildning. ESV:s prognos bygger på att högskolorna och universiteten inte kommer att fylla alla sina studieplatser och därmed inte utnyttja sina medel fullt ut. Därför ligger prognosen i nuläget 0,7 miljarder kronor lägre än det preliminära utfallet för december.

 

Totalt för året blev utgifterna 42,9 miljarder kronor, vilket är 3,6 miljarder kronor lägre än för 2006. Den stora avvikelsen mellan åren beror på att Bidrag till personalförstärkning i förskola och fritidshem och Bidrag för utbildning av vuxna har flyttats till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna i december uppgick till 14,5 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. De stora avvikelserna finns på anslagen Väghållning och statsbidrag och Banhållning och sektorsuppgifter som är 0,2 miljarder kronor respektive 0,1 miljarder kronor lägre än prognos.

 

Utfallet för 2007 uppgår till 44,1 miljarder kronor, vilket är 13,1 miljarder kronor högre än föregående år. Ökningen avser i huvudsak de stora amorteringar av infrastrukturlån som gjorts av Banverket och Vägverket till Riksgäldskontoret i december. Amorteringarna uppgick till 10 miljarder kronor. Eftersom återbetalningen redovisas som en inomstatlig transaktion påverkas inte statens lånebehov.

 

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Utgifterna för utgiftsområdet uppgick till 7,3 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är i huvudsak utgifterna för gårdsstöd och djurbidrag som blivit lägre (-0,5 miljarder kronor). Avvikelsen beror främst på att Jordbruksverket inte verkställt alla utbetalningar då många ärenden fortfarande är under utredning. Årets utfall för utgiftsområdet blev 15,4 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Jämfört med 2006 blev årets utgifter 5,6 miljarder kronor lägre, vilket motsvarar en minskning med 27 procent. Störst avvikelse finns på anslaget Gårdsstöd och djurbidrag m.m. som har minskat med 4,5 miljarder kronor eller 38 procent. Den främsta orsaken är att både 2005 och 2006 års utbetalningar av gårdsstöd gjordes under 2006. Även utgifter avseende åtgärder för landsbygdens miljö och struktur samt från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskade med 0,6 miljarder kronor respektive 0,2 miljarder kronor. Anslagen används för åtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet 2007-2013. Anledningen till avvikelserna är att ärendena inte har blivit klara i den omfattning som beräknats, varför utbetalningarna förskjuts till 2008. Anslaget Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter har minskat med 0,4 miljarder kronor (43 %), där en viktig förklaring är att prisnivån inom EU anpassats till världsmarknadspriserna, vilket lett till sjunkande bidragsbelopp.  

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Utfallet för utgiftsområdet blev 6,1 miljarder kronor, vilket i princip är en tolftedel av årsbudgeten.

 

Årsutfallet uppgick till 73,0 miljarder kronor, vilket är 12,7 miljarder kronor (21 %) högre än föregående år. Utfallet för anslagen Kommunalekonomisk utjämning och Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader ökade med 12,7 miljarder kronor (22 %) respektive 0,2 miljarder kronor (13 %) medan äldreanslaget Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting minskade med 0,2 miljarder kronor (93 %). Jämfört med 2006 är 12,7 miljarder kronor mer anvisat i statsbudgeten för anslaget Kommunalekonomisk utjämning varav 1,0 miljarder kronor beror på redan tidigare aviserade tillskott. Anslaget har vidare tillförts 7,0 miljarder kronor vilket motsvarar ramen för det generella sysselsättningsstödet som upphörde vid utgången av 2006 och som tidigare redovisades på statsbudgetens inkomstsida. Dessutom har medel från de tidigare under utgiftsområde 16 uppförda anslagen Bidrag till personalförstärkning i skola och fritidshem (1,0 miljarder kronor), Bidrag till personalförstärkning i förskola (2,0 miljarder kronor) och Statligt stöd för utbildning av vuxna (1,2 miljarder kronor) flyttats till anslaget.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 14,9 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor högre än beräknat. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Ackumulerat är utfallet 3,7 miljarder kronor högre än prognostiserat, bland annat beroende på högre valutakursförluster.

 

Årsutfallet blev 47,3 miljarder kronor, vilket är 2,2 miljarder kronor (4 %) lägre än 2006. Minskningen beror bland annat på något lägre valutakursförluster än föregående år.

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen blev -12,0 miljarder kronor i december, prognosen var 4,5 miljarder kronor. Ränteperiodiseringen blev 1,1 miljarder kronor. Den ackumulerade avvikelsen för november-december blev -6,1 miljarder kronor.

 

Lånebehovet för november månad var känt när prognosen publicerades den 7 december. Däremot fanns ingen information om utfallet för statsbudgeten i övrigt. Skillnaden mellan novemberutfallet och prognosen för november lades då in som en justering av den kassamässiga korrigeringen. Denna justering påverkar även den kassamässiga korrigeringen för december då inte årsprognosen ändrades utan man ändrade bara månadsfördelningen. För att få en rättvis bild av prognosen bör man enbart titta på de ackumulerade siffrorna för perioden november-december.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev 44,8 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor högre än beräknat. Av utfallet i december utgörs 5,1 miljarder kronor av en minskad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). (Beloppen har justerats för att Riksgälden redovisar CSN-utlåningen och PPM-flöden som räntekonton.) Förändringen av räntekontosaldon prognostiseras endast till viss del av ESV. Det höga utfallet i december beror dels på att den årliga premiepensionsbetalningen numera görs i december och dels på att PPM och Kärnavfallsfonden (KAF) stängt sina repor i december. Det innebär här att de köpt tillbaka de statsobligationer de tillfälligt sålt under året.

 

Exklusive räntekontona är december månads utfall för nettoutlåningen 4,6 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen beror främst på att Insättningsgarantinämnden oväntat tagit ut insatta medel (2,9 miljarder kronor) samt att KAF tagit ut mer medel än vad som behövdes för att köpa tillbaka obligationerna.

 

Ackumulerat blev utfallet 2,8 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Årsutfallet blev -4,3 miljarder kronor, vilket är 31,8 miljarder kronor (116 %) lägre än 2006. Skillnaden förklaras främst av att det skedde två utbetalningar av premiepensionsmedel under 2006.

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten uppgick till 17,7 miljarder kronor i december 2007. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Utbetalningarna av pensioner uppgick till 15,8 miljarder kronor och ersättningen till Försäkringskassan m.fl. från AP-fonderna uppgick till 0,1 miljarder kronor i december. AP-fondernas administrationskostnader beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor för 2007.

 

Utfallet för 2007 beräknas uppgå till 188,2 miljarder kronor, vilket är 9,1 miljarder kronor (5,1 %) högre än 2006. Utgifterna påverkas av förändringen av inkomstindex. De påverkas vidare av att nyblivna pensionärer har högre genomsnittlig pension och av att antalet pensionärer med inkomstrelaterad pension ökar.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026