Statsbudgetens månadsutfall december 2007
Nr: 2007:12, 31 jan 2008

Inkomster

 

Statsbudgetens inkomster i december 2007 uppgick till 48,3 miljarder kronor, vilket är 10 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2007:4. Den huvudsakliga avvikelsen avser Betalningsdifferenser, skattekonto som uppgick till - 17,6 miljarder kronor, vilket är 8,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Mindre avvikelser redovisas för Socialavgifter (- 1,7 miljarder kronor) och Skatt på varor och tjänster (- 1,3 miljarder kronor).

 

För 2007 uppgick inkomsterna preliminärt till 862,7 miljarder kronor. År 2006 var inkomsterna 810,3 miljarder kronor, vilket innebär att inkomsterna ökat med 52,4 miljarder kronor mellan åren. Skatteutfallet blev 755,4 miljarder kronor jämfört med 744,5 miljarder kronor 2006. Ökningar redovisas i huvudsak för Mervärdesskatt, Socialavgifter och Företagsskatter. Minskningar redovisas för Hushållsskatter och Betalningsdifferenser. Övriga inkomster uppgick till 107,3 miljarder kronor 2007, vilket är en ökning med 41,4 miljarder kronor jämfört med 2006. Ökningen avser i huvudsak högre aktieutdelning, finansieringsavgift till arbetslöshetskassan och försäljningen av delar av statens andel i TeliaSonera.

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet blev 3,8 miljarder kronor, vilket är 2 miljarder kronor mer än prognostiserat. De högre inkomsterna redovisades under Aktieutdelningar och beror i sin helhet på en extrautdelning i december från Sveaskog.

Årets totala inkomster av statens verksamhet blev 66,2 miljarder kronor vilket är 22,7 miljarder kronor (52,4 %) mer än för 2006. Den största delen av inkomstökningen beror på Aktieutdelningarna som blev 10,3 miljarder kronor (44,8 %) högre än för föregående år. Det är utdelningarna från TeliaSonera och Vattenfall AB som ökat mest med 5,7 miljarder kronor respektive 1,7 miljarder kronor. Inkomsterna av Offentligrättsliga avgifter har också ökat mellan åren och det är höjningen av Finansieringsavgiften till arbetslöshetskassorna som höjt inkomsterna med 7,4 miljarder kronor jämfört med föregående år.

 

Inkomster av försåld egendom

Årets totala inkomster för denna inkomstgrupp blev 18 miljarder kronor vilket är 17,9 miljarder kronor mer än för 2006. Delar av statens aktieinnehav i TeliaSonera såldes under våren 2007 vilket motsvarar 18 miljarder kronor och redovisades på inkomsttitel Övriga inkomster av försåld egendom.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 1,8 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än prognosen. Differensen förklaras av att bidragen för EU:s landsbygdsfond betalades in i november istället för december som prognostiserat. Ackumulerat blev utfallet 0,4 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Årsutfallet blev 12,9 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor (3 %) högre än 2006.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -8,1 miljarder kronor i december, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Den debiterade källskatten blev 41,6 miljarder kronor. Det är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Slutlig skatt minus preliminär skatt (i huvudsak omprövningsbeslut) uppgick till 0,2 miljarder kronor i december, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. I december omfördes 5 miljarder kronor från denna inkomsttitel till inkomsttiteln Mervärdesskatt enligt taxeringsutfallet för inkomståret 2006.

För 2007 blev utfallet -24,3 miljarder kronor. För 2006 blev utfallet -3,6 miljarder kronor. Det lägre utfallet 2007 beror främst på den skattelättnad i form av skattereduktion (jobbskatteavdrag) som infördes den 1 januari 2007.

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 10,6 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för preliminär skatt blev 12,6 miljarder kronor. Det är 1 miljard kronor högre än beräknat. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt för inkomståret 2006 blev -0,3 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än prognosen. I december omfördes 1,7 miljarder kronor från denna inkomsttitel till inkomsttiteln Mervärdesskatt enligt taxeringsutfallet för inkomståret 2006.

 

För 2007 uppgick utfallet till 130,8 miljarder kronor, vilket är 11,4 miljarder kronor (9,5 procent) högre än 2006. Det beror på ökade företagsvinster.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 20,8 miljarder kronori december 2007. Det är 1,7 miljarder kronor lägre än prognosen. Skatteverkets totala uppbörd av arbetsgivaravgifter inklusive Särskild löneskatt uppgick i december till 30,3 miljarder kronor. Det är en minskning med 0,5 miljarder kronor jämfört med november 2007.

 

Utfallet för den särskilda löneskatten blev -0,9 miljarder kronor i december 2007. I december 2007 fattades beslut om att särskild löneskatt inte skulle ha betalats av AFA Försäkring på vissa omställningsförsäkringar för åren 2000-2006. Därför återbetalades dessa i december.

 

Utfallet 2007 blev 298,3 miljarder kronor, vilket är 14,2 miljarder kronor (5,0 procent) högre än 2006. I ESV:s budgetprognos 2007:4 beräknades lönesumman för inkomståret 2007 öka med 7,4 procent. Nedsättningen av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år trädde i kraft den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:84, socialavgiftslagen (2000:980, 2 kap. 28 §). Arbetsgivare ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara hälften av övriga arbetsgivaravgifter. Lag (2007:284). Denna nedsättningen beräknas minska inkomsterna av socialavgifter med 3,1 miljarder kronor under 2007, vilket är en viktig del av skillnaden.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 39,2 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelser från prognosen finns i huvudsak på Mervärdesskatt (-1,2 miljarder kronor), Lokalradioavgifter (+0,3 miljarder kronor) samt Fordonskatt (-0,2 miljarder kronor).

 

Utfallet för 2007 blev 371,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 19,4 miljarder kronor. Ökningen avser i huvudsak mervärdesskatt som ökar med 16,4 miljarder kronor men även Tobaksskatt som ökar med 1,1 miljarder kronor samt den nya Skatt på trafikförsäkringspremier som uppgick till 1,4 miljarder kronor.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -17,6 miljarder kronor i december. Prognosen var -8,8 miljarder kronor. Avvikelsen är således -8,8 miljarder kronor. Utfallet i december påverkades av att förmögenhetsskatten upphörde inkomståret 2007, vilket medförde lägre kompletteringsbetalningar av skatt i slutet av 2007. I prognosen hade en särskild justering gjorts för detta med -10 miljarder kronor. Vidare utbetalades överskjutande skatt, som debiterats i november, vilket medförde en negativ betalningsdifferens i december.

 

För 2007 blev utfallet -23,5 miljarder kronor. Utfallet för 2006 uppgick till -4,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är således -18,9 miljarder kronor. Per månad är skillnaden störst i december. I december 2006 blev utfallet 2,4 miljarder kronor jämfört med -17,6 miljarder kronor i december 2007. Det beror bl.a. på lägre kompletteringsbetalningar av skatt i december 2007.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026