Statsbudgetens månadsutfall november 2007
Nr: 2007:11, 21 dec 2007

Budgetsaldot blev 18,6 miljarder kronor för november 2007, vilket överensstämmer med prognosen eftersom lånebehovet blev känt precis innan arbetet med ESV:s senaste prognos (2007:4) avslutades. Eftersom information om utfallet för statsbudgetens anslag och inkomsttitlar inte förelåg vid detta tillfälle, beaktades utfallet för lånebehovet genom att en justering av prognosen för den kassamässiga korrigeringsposten gjordes. Novemberutfallet visar nu att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 7,0 miljarder kronor lägre än beräknat och att inkomsterna blev 4,3 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Budgetöverskottet för 2007 väntas bli 7 miljarder kronor högre än i ESV:s senaste prognos. Novemberutfallet och ny bedömning indikerar att inkomsterna blir drygt 4 miljarder kronor högre än väntat, vilket främst förklaras av att inkomsterna från bolagsskatten blir högre, och att de totala utgifterna blir drygt 2 miljarder lägre än i ESV:s prognos främst på grund av lägre nettoutlåning.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Totala inkomster 69,4 65,1 4,3 814,4 810,1 4,3 868,4 853,8  
Totala utgifter 50,8 46,5 4,3 626,4 622,1 4,3 763,9 790,6 13,0
Budgetsaldo 18,6 18,6 0,0 188,0 188,0 0,0 104,6 63,2
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:4 (2007-12-07), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 938 miljarder kronor 2007. Det är 3,4% högre än utgiftstaket 2006.

 

De takbegränsande utgifterna för november uppgick till 74,5 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än beräknat. Det är främst utgifterna för Försvar samt beredskap mot sårbarhet som blivit högre än beräknat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Utgiftsområden exkl. räntor 58,8 58,3 0,4 637,2 636,8 0,4 721,9 732,8 13,0
Ålderspensionssystemet 15,8 15,9 -0,1 170,6 170,7 -0,1 188,6 189,4
Takbegränsade utgifter 74,5 74,2 0,3 807,8 807,5 0,3 910,5 922,2 13,0
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:4 (2007-12-07), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2007:4

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026