Statsbudgetens månadsutfall november 2007
Nr: 2007:11, 21 dec 2007
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2007, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan- nov Prognos jan- nov Ack. avvik. jan- nov Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
01 Rikets styrelse 746 746 0 9 653 9 653 0 10 600 10 677 61
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 761 765 -5 10 022 10 027 -5 11 235 11 873 6
03 Skatt, tull och exekution 720 680 41 8 516 8 475 41 9 550 9 325 7
04 Rättsväsendet 2 393 2 325 68 27 330 27 263 68 30 491 30 754 2
05 Internationell samverkan 104 58 46 1 487 1 441 46 1 534 1 498 71
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 6 852 5 788 1 064 38 995 37 931 1 064 45 833 44 164
07 Internationellt bistånd 1 504 1 947 -443 21 493 21 936 -443 25 917 26 657 -700
08 Migration 393 343 50 4 621 4 571 50 5 067 5 033 785
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 776 3 558 218 42 515 42 297 218 46 219 46 905 156
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 640 9 857 -216 109 524 109 740 -216 120 208 122 355 700
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 587 3 607 -21 40 156 40 177 -21 43 782 44 202
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 101 5 062 39 56 563 56 525 39 61 605 62 631
13 Arbetsmarknad 4 287 4 290 -3 52 845 52 848 -3 57 535 66 650 582
14 Arbetsliv 63 69 -6 1 021 1 027 -6 1 121 1 361 180
15 Studiestöd 1 414 1 420 -6 18 154 18 160 -6 19 306 20 714
16 Utbildning o universitetsforskning 3 349 3 548 -199 39 567 39 765 -199 42 387 44 214 26
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 405 364 41 9 578 9 537 41 10 031 10 139 32
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 499 510 -11 5 292 5 303 -11 5 970 5 730
19 Regional utveckling 224 284 -59 2 261 2 320 -59 2 836 3 163 90
20 Allmän miljö- och naturvård 248 328 -80 3 602 3 682 -80 4 276 4 615 1
21 Energi 228 178 49 1 784 1 735 49 2 070 2 709
22 Kommunikationer 3 026 3 148 -122 29 605 29 726 -122 44 592 33 914 10 586
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 528 672 -143 8 113 8 256 -143 15 967 18 001 65
24 Näringsliv 410 392 18 3 607 3 589 18 4 171 4 089 197
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 069 6 069 0 66 905 66 905 0 72 977 72 849 115
26 Statsskuldsräntor m.m. 803 302 501 32 395 31 895 501 43 595 43 170
27 Avgiften till EU 2 437 2 319 117 24 029 23 912 117 26 587 28 908
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 -329
Summa utgiftsområden 59 567 58 630 937 669 631 668 694 937 765 461 775 970 12 961
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 58 765 58 328 436 637 236 636 800 436 721 865 732 800 12 961
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -8 436 -1 398 -7 039 -49 115 -42 077 -7 039 -1 563 14 590
  Kassamässig korrigering -303 -10 700 10 397 5 910 -4 487 10 397 -4 0
Totala utgifter 50 828 46 533 4 296 626 426 622 131 4 296 763 893 790 560 12 961
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:4 (2007-12-07), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026