Statsbudgetens månadsutfall november 2007
Nr: 2007:11, 21 dec 2007
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2007, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall nov Prognos nov Avvik.nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2007 SB 2007
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 820 647 787 504
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 319 2 033 286 62 341 62 054 286 63 929 53 202
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 17 988 17 988 0 17 988 50 000
4000 Återbetalning av lån 234 264 -31 1 890 1 921 -31 2 097 2 040
5000 Kalkylmässiga inkomster 667 683 -17 7 465 7 482 -17 8 469 8 559
6000 Bidrag m.m. från EU 1 632 288 1 344 11 099 9 755 1 344 12 465 13 664
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -49 576 -53 414
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -7 571 -7 781
9000 Löpande redovisade skatter 64 566 61 854 2 712 713 611 710 900 2 712 0 0
Totala inkomster 69 418 65 123 4 295 814 395 810 100 4 295 868 446 853 775
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:4 (2007-12-07), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026