Statsbudgetens månadsutfall november 2007
Nr: 2007:11, 21 dec 2007

Sammanfattning utgifter

De takbegränsade utgifterna i november uppgick till 74,5 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det är framför allt utgifterna för Försvar samt beredskap mot sårbarhet som blivit högre än beräknat.

  

Statsbudgetens totala utgifter i november uppgick till 50,8 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen mot prognos beror främst på att den kassamässiga korrigeringen blev 10,4 miljarder kronor högre än prognostiserat och att Riksgäldens nettoutlåning blev 7,0 miljarder kronor lägre än väntat.

 

I Budgetprognos 2007:4 som publicerades den 7 december 2007, beaktades utfallet för perioden januari-oktober. Utfallet för lånebehovet blev dock känt strax innan prognosarbetet avslutades och beaktades genom en justering av prognosen för den kassamässiga korrigeringen.

 

Prognosindikation

De takbegränsande utgifterna ligger väl i linje med prognosen men årsutfallet bedöms bli något lägre främst på grund av lägre antal sjukdagar. Årsutfallet för de totala utgifterna väntas bli drygt 2 miljarder kronor lägre än i ESV:s prognos främst på grund av lägre nettoutlåning.

  

Nedan kommenteras större avvikelser.

  

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utfallet för utgiftsområdet blev 6,8 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än prognosen. Differensen finns på anslaget Förbandsverksamhet, beredskap, truppinsatser som blev 0,2 miljarder kronor högre än prognosen och anslaget Materiel och anläggningar som blev 0,9 miljarder kronor högre. Differenserna påverkar inte årsprognosen.

  

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,5 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen hänför sig främst till anslaget Biståndsverksamhet (- 0,4 miljarder kronor) och beror på ojämn och oförutsägbar månadsfördelning.

  

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utfallet på utgiftsområdet blev 3,8 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Stora avvikelser finns på anslagen Sjukvård i internationella förhållanden (0,1 miljarder kronor), Bidrag till utveckling av socialt arbete (0,9 miljarder kronor) samt Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (-0,6 miljarder kronor). Avvikelserna föranleder dock ingen förändring av årsprognosen.

  

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet i november uppgick till 9,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,5 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat men samma nivå som oktober 2007. Utgifterna för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 6,0 miljarder kronor, vilket 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till cirka  551 400 personer i november. Det är en minskning med drygt 2 600 personer (0,5 procent) jämfört med november 2006. Utfallet i år blir sannolikt något lägre än ESV:s prognos.

  

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet blev 4,3 miljarder kronor, vilket är ungefär enligt prognosen. Det finns avvikelser som tar ut varandra på utgiftsområdet. Avvikelsen på anslaget Bidrag till arbetslöshet och aktivitetsstöd blev 0,2 miljarder kronor lägre ämfört med prognosen. Bidrag till arbetslöshetsersättning blev 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen och Bidrag för aktivitetstödet blev också 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Detta uppvägs av högre utfall på anslagen Lönebidrag och samhall m.m, Kommuners flyktingmottagande, Köp av arbetsmarknadsutbildning samt Europeiska socialfonden.

Från och med oktober har definitionen av arbetslöshet ändrats i arbetskraftsundersökningarna. Dessutom avser resultaten och jämförelser åldersgruppen 15-74 år i stället för som tidigare 16-64 år. Antalet fast anställda i åldern 15-74 år ökade och var i november 3 385 000, en ökning med 116 000 personer jämfört med november 2006. Arbetslösheten minskade samtidigt med 27 000 personer till 252 000, vilket motsvarar 5,2 procent av arbetskraften.

  

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 0,8 miljarder kronor vilket är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden.

  

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Avgiften till EU uppgick i november till 2,4 miljarder kronor, vilket var 0,1 miljarder kronor högre än väntat. Avvikelsen ligger på tullavgiften. Utfallen på övriga anslagsposter var vid prognostillfället kända i förväg.

  

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen blev -0,4 miljarder kronor i november, prognosen var -10,7 miljarder kronor. Den stora avvikelsen jämfört med prognosen beror på att lånebehovet för november månad var känt när prognosen publicerades den 7 december. Däremot fanns ingen information om utfallet för statsbudgetens inkomsttitlar och anslag. Skillnaden mellan lånebehovet och prognosen lades då in som en justering av den kassamässiga korrigeringen. Av novemberutfallet framgår nu att inkomsterna blev 4,3 miljarder kronor högre än beräknat och att utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 7,0 miljarder kronor lägre än beräknat.

  

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -8,4 miljarder kronor, vilket är 7,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Av utfallet i november utgörs 3,6 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). (Beloppen har justerats för att Riksgälden redovisar CSN-utlåningen och PPM-flöden som räntekonton.) Förändringen av räntekontosaldon prognostiseras endast till viss del av ESV.

  

Exklusive räntekontona är november månads utfall för nettoutlåningen 3,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen beror främst på stora inbetalningar från Premiepensionsmyndigheten (PPM), Insättningsgarantinämnden (IGN) och Svenska Spel. Inbetalningen från Svenska Spel (1,0 miljarder kronor) påverkar inte årsprognosen. Inbetalningarna från PPM och IGN samt det låga utfallet i övrigt indikerar att årsprognosen kan behöva sänkas, uppskattningsvis med 2 miljarder kronor.

  

Under hösten har PPM och Kärnavfallsfonden i stor utsträckning genom s.k. repor tillfälligt sålt sina innehav av statsobligationer och satt in medlen på konto i Riksgälden, vilket medfört att nettoutlåningen blivit osedvanligt låg. Reporna väntas emellertid avslutas i december vilket innebär att årsutfallet inte kommer att påverkas. De insatta medlen (cirka 20,0 miljarder kronor) kommer då att tas ut från kontona för att återköpa obligationerna, vilket medför att nettoutlåningen belastas med samma belopp.

  

Bakgrunden till dessa repotransaktioner är att oron på kreditmarknaden just nu medfört ett behov av värdepapper med minimal risk. Placerarna på penningmarknaden är därför beredda att betala en premie för att kunna placera i statsobligationer, något som PPM och Kärnavfallsfonden kan dra nytta av utan att ta på sig någon risk.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026