Statsbudgetens månadsutfall november 2007
Nr: 2007:11, 21 dec 2007

Sammanfattning inkomster

Statsbudgetens inkomster i november 2007 uppgick till 69,4 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2007:4. Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt blev 1,3 miljarder kronor högre än beräknat medan utfallet för Fysiska personers inkomstskatt blev 1,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Betalningsdifferenser, skattekonto uppgick till - 40,5 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet för Bidrag m.m. från EU blev 1,3 miljarder kronor högre än prognostiserat.

 

I budgetprognos 2007:4, som publicerades den 7 december 2007, beaktades utfallet för perioden januari-oktober. Det innebär att den ackumulerade avvikelsen endast avser avvikelsen i november.

 

För januari-november 2007 uppgick inkomsterna till 814,4 miljarder kronor. Motsvarande period 2006 var inkomsterna 740,9 miljarder kronor, vilket innebär att inkomsterna ökat med 73,5 miljarder kronor hittills i år.

 

Prognosindikation

Den senaste informationen gör att årsutfallet för inkomsterna nu bedöms bli drygt 4 miljarder kronor högre än i senaste prognosen. Det beror på en justerad bedömning av företagens preliminära skatteinbetalningar och att betalningsdifferensen blev högre än beräknat i november. Däremot beräknas socialavgifter och fysiska personers inkomstskatt bli lägre.

 

Nedan kommenteras större avvikelser.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till 28,2 miljarder kronor i november, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Utfallet för Slutlig skatt minus preliminär skatt (i huvudsak grundbeslut) blev 31,9 miljarder kronor i november, vilket är 1,8 miljarder kronor lägre än beräknat. I utfallet för november ingår den sista omgången av granskningen av inkomstdeklarationer för inkomståret 2006.

 

Den debiterade källskatten (preliminär skatt) blev 41,4 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. Underlaget för källskatten är till stor del lönesumman. I ESV:s budgetprognos 2007:4 beräknas lönesumman för inkomståret öka med 7,4 procent. I budgetpropositionen för 2008 antas lönesumman öka med 7,1 för inkomståret 2007.

 

Årsutfallet väntas till följd av utfallet i november bli lägre än prognosen.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 25,3 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Utfallet för preliminär skatt blev 12,0 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor högre än beräknat. Företagens inbetalningar av preliminär skatt ligger således fortfarande på en hög nivå.

 

Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt för inkomståret 2006 blev 13,3 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. I november slutreglerades skatten på företagsvinster för inkomståret 2006. Slutlig skatt minus preliminär skatt grundbeslut uppgick till 11,8 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för omprövningsbeslut blev -1,5 miljarder kronor och för anstånd 3,0 miljarder kronor. För omprövningar blev utfallet 2,8 miljarder kronor lägre än prognosen och för anstånd blev utfallet 3,0 miljarder kronor högre prognosen.

 

Årsutfallet väntas nu bli högre än prognosen. Inbetalningarna av preliminärskatt i november blev högre än väntat. Hittills i år har inbetalningarna i genomsnitt varit 1,4 miljarder kronor högre än motsvarande månad föregående år. Aktuell prognos bygger på en avmattning i skatteinbetalningar under november och december. Eftersom novemberutfallet följer det tidigare mönstret under året, finns det nu mycket som talar för att avmattningen inte kommer i år.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 22,4 miljarder kronor i november 2007. Det är 0,5 miljarder kronor högre än prognosen. I ESV:s budgetprognos 2007:4 beräknas lönesumman för inkomståret öka med 7,4 procent.

 

Utfallet för Arbetsmarknadsavgiften blev 1,6 miljarder kronor högre än prognosen, medan övriga avgifter blev lägre. I månadsprognoserna för arbetsmarknadsavgiften har hänsyn tagits till nedsättningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter för 19-24 åringar, som trädde i kraft den 1 juli 2007. Nedsättningarna har emellertid ännu inte redovisats i statsbudgetens utfall. Vid årsskiftet kommer de ackumulerade nedsättningarna att belasta utfallet.

 

Årsutfallet för inkomsterna från socialavgifter väntas bli lägre än tidigare beräknat på grund av att lönesumman nu bedöms bli lägre än i prognosen.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 31,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelser från prognosen finns i huvudsak på Mervärdesskatt (-0,4 miljarder kronor) och Energiskatt (0,3 miljarder kronor). Avvikelsen på energiskatt avser främst koldioxidskatt på oljeprodukter (0,2 miljarder kronor) och energiskatt på oljeprodukter (0,1 miljarder kronor). Orsaken är för låga antaganden om förbrukningen av diesel och eldningsolja.

 

Avvikelsen för mervärdesskatt föranleder inte någon revidering av årsprognosen. Inkomsterna från Energiskatt för 2007 blir något högre än tidigare beräknat på grund av detta.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -40,5 miljarder kronor i november. Prognosen var -43,3 miljarder kronor. Avvikelsen är således 2,8 miljarder kronor, vilket bl.a. kan bero på att en något större andel av slutskatten än väntat betalades i november. I utfallet för november ingår betalningsdifferenser till följd av redovisningen av den sista omgången av granskningen av inkomstdeklarationer för inkomståret 2006. För perioden januari-oktober 2007 uppgick utfallet till 34,6 miljarder kronor. Detta avser främst kompletteringsbetalningar av skatt. Dessa avser huvudsakligen skatt på kapital för inkomståret 2006. Utfallet för januari-november 2007 uppgår till -5,9 miljarder kronor. Det innebär att en del av den slutliga skatten återstår att betala.

 

Årsutfallet väntas till följd av utfallet i november bli högre än prognosen.

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet blev i november 2,3 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen kan förklaras med att Ränteinkomsterna blev 0,3 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 1,6 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än prognosen. Differensen förklaras av att bidragen för EU:s landsbygdsfond betalades in i november i stället för i december som väntat.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026