Statsbudgetens månadsutfall januari 2007
Nr: 2007:1, 28 feb 2007

Budgetsaldot i januari visade ett överskott på 9,3 miljarder kronor, vilket är 6,0 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos som var 15,3 miljarder kronor. Detta beror på att utgifterna blev 3,0 miljarder kronor högre och inkomsterna 3,0 miljarder kronor lägre än väntat.

 

Statsbudgetens totala utgifter blev 64,0 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor högre än beräknat. Utgifterna för Försvar samt beredskap mot sårbarhet blev 1,5 miljarder kronor högre än väntat och Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 2,6 miljarder kronor högre än beräknat medan räntorna på statsskulden blev 2,0 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Statsbudgetens inkomster i januari uppgick till 73,3 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor lägre än beräknat. De största avvikelserna avser Mervärdesskatt som blev 1,7 miljarder kronor lägre än beräknat samt att skatteinbetalningar i övrigt blev 1,1 miljarder kronor lägre.

 

Utfallet jämförs med ESV:s senaste prognos (BP 2007:0), som publicerades den 7 februari 2007.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Totala inkomster 73,3 76,3 -3,0 73,3 76,3 -3,0 825,8 853,8  
Totala utgifter 64,0 61,0 3,0 64,0 61,0 3,0 784,7 790,9
Budgetsaldo 9,3 15,3 -6,0 9,3 15,3 -6,0 41,1 62,9
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:0 (2007-02-07), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 938 miljarder kronor för 2007. Det är 3,4% högre än utgiftstaket 2006.

 

De takbegränsade utgifterna i januari uppgick till 75,0 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än i ESV:s prognos. Den främsta orsaken till avvikelsen är att utgifter på ca 1,5 miljarder kronor tidigarelagts till januari inom utgiftsområde 6, Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Utgiftsområden exkl. räntor 59,8 58,1 1,7 59,8 58,1 1,7 727,5 733,1
Ålderspensionssystemet 15,2 15,3 -0,1 15,2 15,3 -0,1 188,2 189,4
Takbegränsade utgifter 75,0 73,4 1,6 75,0 73,4 1,6 915,7 922,5 0,0
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:0 (2007-02-07), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2007:0

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026