Statsbudgetens månadsutfall januari 2007
Nr: 2007:1, 28 feb 2007
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2007, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan- jan Prognos jan- jan Ack. avvik. jan- jan Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
01 Rikets styrelse 1 281 1 107 174 1 281 1 107 174 10 544 10 677
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 731 783 -52 731 783 -52 11 859 11 873
03 Skatt, tull och exekution 727 750 -23 727 750 -23 9 332 9 325
04 Rättsväsendet 2 381 2 501 -121 2 381 2 501 -121 30 643 30 754
05 Internationell samverkan 379 465 -86 379 465 -86 1 518 1 498
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 3 806 2 283 1 522 3 806 2 283 1 522 46 389 44 164
07 Internationellt bistånd 1 534 1 878 -344 1 534 1 878 -344 26 411 26 657
08 Migration 560 806 -245 560 806 -245 5 879 5 033
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 865 4 152 -287 3 865 4 152 -287 46 468 46 905
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 10 845 10 236 609 10 845 10 236 609 122 886 122 355
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 706 3 701 6 3 706 3 701 6 43 850 44 202
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 158 5 121 37 5 158 5 121 37 62 748 62 631
13 Arbetsmarknad 5 557 5 312 244 5 557 5 312 244 63 103 66 650
14 Arbetsliv 74 187 -112 74 187 -112 1 044 1 361
15 Studiestöd 2 782 2 748 34 2 782 2 748 34 19 179 20 714
16 Utbildning o universitetsforskning 3 477 3 442 35 3 477 3 442 35 44 173 44 214
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 934 2 158 -224 1 934 2 158 -224 10 120 10 139
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 439 475 -36 439 475 -36 6 274 5 730
19 Regional utveckling 148 310 -163 148 310 -163 3 561 3 163
20 Allmän miljö- och naturvård 227 268 -41 227 268 -41 4 324 4 615
21 Energi 91 59 32 91 59 32 2 092 2 709
22 Kommunikationer 2 504 1 574 930 2 504 1 574 930 33 849 33 914
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 654 807 -153 654 807 -153 17 957 18 001
24 Näringsliv 433 485 -52 433 485 -52 4 009 4 089
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 077 6 079 -2 6 077 6 079 -2 73 059 72 849
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 290 5 254 -1 964 3 290 5 254 -1 964 44 900 43 170
27 Avgiften till EU 400 411 -12 400 411 -12 26 218 28 908
Summa utgiftsområden 63 058 63 354 -296 63 058 63 354 -296 772 390 776 299
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 59 768 58 100 1 668 59 768 58 100 1 668 727 490 733 129
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 1 835 -729 2 564 1 835 -729 2 564 12 876 14 590
  Kassamässig korrigering -882 -1 654 772 -882 -1 654 772 -576 0
Totala utgifter 64 011 60 971 3 041 64 011 60 971 3 041 784 690 790 889
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:0 (2007-02-07), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026