Statsbudgetens månadsutfall januari 2007
Nr: 2007:1, 28 feb 2007
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2007, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall jan Prognos jan Avvik.jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2007 SB 2007
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 798 969 787 504
2000 Inkomster av statens verksamhet 877 803 74 877 803 74 59 963 53 202
3000 Inkomster av försåld egendom 4 0 4 4 0 4 0 50 000
4000 Återbetalning av lån 156 91 65 156 91 65 2 000 2 040
5000 Kalkylmässiga inkomster 516 781 -265 516 781 -265 8 508 8 559
6000 Bidrag m.m. från EU 106 295 -190 106 295 -190 14 668 13 664
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -50 537 -53 414
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -7 755 -7 781
9000 Löpande redovisade skatter 71 621 74 310 -2 688 71 621 74 310 -2 688 0 0
Totala inkomster 73 280 76 279 -2 999 73 280 76 279 -2 999 825 817 853 775
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:0 (2007-02-07), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026