Statsbudgetens månadsutfall januari 2007
Nr: 2007:1, 28 feb 2007

Utgifter

 

De takbegränsade utgifterna i januari uppgick till 75,0 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för Försvar samt beredskap mot sårbarhet (1,5 miljarder kronor) som blev högre än beräknat.

 

Statsbudgetens totala utgifter i januari uppgick till 64,0 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor högre än prognostiserat. Framför allt beror avvikelsen på att Riksgäldens nettoutlåning (2,6 miljarder kronor) och ovannämnda utgifter blev högre än beräknat, medan räntorna på statsskulden blev 2 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Budgetsaldot blev 9,3 miljarder kronor, vilket är 6,0 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information indikerar vad gäller ESV:s senaste prognos för 2007. Efter bara en månads utfall är det dock svårt att dra några säkra slutsatser. De takbegränsade utgifterna väntas bli cirka en halv miljard kronor högre till följd av utfall. Det beror på utgifterna för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp som väntas bli högre än prognostiserat. Utfallet för statsbudgetens totala utgifter väntas bli knappt 2 miljarder kronor lägre än prognosen. Här tillkommer en nedrevidering av Räntor till följd av att räntor på lån i utländsk valuta blev lägre än beräknat. Budgetöverskottet för 2007 väntas bli drygt en miljard kronor högre än prognostiserat, det vill säga drygt 42 miljarder kronor.

 

Nedan följer en kort beskrivning av de utgiftsområden som hade störst avvikelse mot ESV:s prognos. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldens nettoutlåning.

 

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utgifterna uppgick till 3,8 miljarder kronor, vilket var 1,5 miljarder kronor högre än beräknat. I stort sett återfinns hela avvikelsen under anslaget för materiel och anläggningar. Orsaken är att leveranser förskjutits till januari. Differensen påverkar inte årsprognosen.

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 1,5 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Den största avvikelsen hänförs till anslaget Biståndsverksamhet. Det är för tidigt att bedöma vad avvikelsen beror på, men troligtvis är orsaken en månadsförskjutning.

 

Utgiftsområde 08 Migration

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,6 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Den största avvikelsen avser anslaget Ersättningar och bostadskostnader. Sannolikt påverkar avvikelsen inte årsprognosen.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 10,8 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor högre än prognosen. Den största avvikelsen avser anslaget Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård. Från anslaget betalas bidrag ut till landsting som vidtagit åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. I statsbudgeten för 2007 anvisas 1,0 miljarder kronor för detta ändamål. I januari betalades 0,8 miljarder kronor ut till landstingen. Prognosen var noll kronor. Utgifterna på anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,8 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Utgifterna för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 6,0 miljarder kronor vilket var i linje med prognosen. Årsutfallet väntas bli cirka en halv miljard kronor högre än prognostiserat till följd av utfallet för anslaget Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso och sjukvård.

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet för januari blev 5,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev sammantaget 0,2 miljarder kronor högre än prognostiserat. Både utfallet för aktivitetsstödet och bidraget till arbetslöshetsersättning blev högre än prognosen. Differenserna indikerar inte att årsprognoserna behöver ändras.

 

Följande preliminära statistik finns tillgänglig från AMS. 4,6 procent av arbetskraften, eller 210 000 personer, var arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av januari månad. Det innebär en minskning med 0,9 procentenheter, eller 37 000 personer, jämfört med januari 2006. Mediantiden i arbetslöshet har på ett år sjunkit från 74 till 67 dagar, och särskilt stor är nedgången för kvinnorna. Det är fortfarande männens arbetslöshet som går ned fortast, och antalet män som är arbetslösa har på ett år minskat med 24 000. Antalet arbetslösa kvinnor gick ned med knappt 14 000 personer. Fortfarande är fler män än kvinnor arbetslösa – i januari drygt 115 000 män och drygt 94 000 kvinnor. Arbetslösheten för ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till 43 000 personer, vilket är 1 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten för personer över 55 år har minskat med 4 000 till 35 000.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna i januari uppgick till 2,5 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än beräknat. Det är främst utgifterna under anslaget Väghållning och statsbidrag, som blivit högre (0,8 miljarder kronor). Orsaken är en felaktig månadsfördelning där hänsyn till stora amorteringar i början av året inte tagits. Drift och underhåll har blivit något högre än väntat i januari. Detta gäller även Banverkets anslag för Banhållning som blev 0,1 miljarder kronor högre än beräknat till följd av höga utgifter för drift och underhåll. Sammantaget påverkas troligen inte årsprognosen av månadens utfall.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 3,3 miljarder kronor. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden och utfallet på detta anslag blev 3,3 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen avser räntor på lån i utländsk valuta och är hänförlig till derivatkontrakt. Årsutfallet väntas bli lägre än prognostiserat till följd av detta.

 

Kassamässig korrigering

Utfallet blev -0,9 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än beräknat. Ränteperiodiseringen blev -1,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognostiserat. Anslagsbelastningen för EU-avgiften var i januari 0,4 miljarder kronor medan EU:s uttag var 2,6 miljarder kronor, vilket leder till en kassamässig korrigering på 2,2 miljarder kronor.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev 1,8 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor högre än beräknat. Av utfallet i januari utgörs 4,4 miljarder kronor av en minskad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). (Beloppen har justerats för att RGK redovisar CSN-utlåningen och PPM-flöden som räntekonton.) Förändringen av räntekontosaldon prognostiseras endast till viss del av ESV. Exklusive räntekontona är januari månads utfall för nettoutlåningen 1,5 miljarder kronor lägre än beräknat.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026