Statsbudgetens månadsutfall januari 2007
Nr: 2007:1, 28 feb 2007

Inkomster

 

Statsbudgetens inkomster i januari 2007 uppgick till 73,3 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s budgetprognos 2007:0. Avvikelsen förklaras främst av Mervärdesskatt som blev 1,7 miljarder kronor lägre än beräknat samt att skatteinbetalningar i övrigt blev 1,1 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

För januari 2006 uppgick inkomsterna till 77,4 miljarder kronor, vilket var 4,1 miljarder kronor högre än årets januariutfall.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information indikerar vad gäller ESV:s prognos för 2007. Efter bara en månads utfall är det svårt att dra några säkra slutsatser. De totala inkomsterna bedöms dock bli cirka 0,5 miljarder kronor lägre till följd av utfall. Detta främst på grund av det milda vädret i december som medförde att utfallet för energiskatten i januari blev oväntat lågt.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Nettoinkomsten av fysiska personers inkomstskatt blev 3,4 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Den preliminära A-skatten uppgick till 47,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Slutlig skatt minus preliminär skatt för inkomståret 2005 blev -12 miljarder kronor i januari. Prognosen var 0,3 miljarder kronor. Avvikelsen indikerar ingen förändring av årsprognosen.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Nettoinkomsterna av juridiska personers inkomstskatt var 13,0 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen mot prognosen föranleder ingen justering av prognosen.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 23,7 miljarder kronor i januari, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för Arbetsmarknadsavgiften uppgick till 3,8 miljarder kronor. Det är 1,3 miljarder kronor högre än prognosen. Sjukförsäkringsavgiften uppgick till 8,4 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för Ålderspensionsavgiften, netto blev 1,6 miljarder kronor. Det är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet baseras på en prognos som regleras i månaden därpå. Avvikelsen påverkar sannolikt inte årsprognosen.

 

Skatt på egendom

Skatt på egendom uppgick till 1,0 miljarder kronor i januari, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat och i allt väsentligt avser Stämpelskatt. Det högre utfallet beror på utvecklingen på fastighetsmarknaden.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för skatt på varor och tjänster blev 27,4 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelse finns på Mervärdesskatt som är 1,7 miljarder kronor lägre än beräknat samt Energiskatt som är 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Största delen av avvikelsen på energiskatten förklaras av för hög prognos på koldioxid- och energiskatt på oljeprodukter, troligen beroende på det milda vädret i december som påverkade förbrukningen av eldningsolja. Motsvarande gäller för skatt på elektrisk kraft där utfallet blev något lägre än prognosen. Detta tillsammans med fortsatt milt väder under första tredjedelen av januari föranleder sannolikt en nedrevidering av årsprognosen. Avvikelsen på mervärdesskatten föranleder sannolikt ingen förändring av årsprognosen.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för s.k. Betalningsdifferenser, skattekonto dvs. skillnaden mellan debiterade och betalda skatter under månaden blev 7,5 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Den positiva betalningsdifferensen beror på kompletteringsbetalningar av skatt för inkomståret 2006.

 

Kalkylmässiga inkomster

De kalkylmässiga inkomsterna blev 0,5 miljarder kronor. Avvikelsen mot prognos återfinns under inkomsttitel Statliga pensionsavgifter som blev 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 0,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Varken bidrag från EG:s socialfond eller struktur och regionalstöd till jordbrukssektorn har inbetalats från EU i januari, vilket var beräknat. Avvikelserna mot utfallet indikerar ingen förändring av årsprognosen utan beror på månadsfördelningen.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026