Statsbudgetens månadsutfall september 2006
Nr: 2006:9, 31 okt 2006

Budgetsaldot för september blev -2,7 miljarder kronor. Prognosen var -9,9 miljarder kronor. Det innebär således en positiv avvikelse med 7,2 miljarder kronor jämfört med ESV:s budgetprognos 2006:3. Den ackumulerade avvikelsen för augusti och september blev 9,2 miljarder kronor. Utfallet samt annan ny information bedöms leda till att budgetsaldot förbättras med cirka 5 miljarder kronor jämfört med prognosen. Överskottet beräknas därmed bli större, cirka 8 miljarder, medan marginalen till utgiftstaket ökar till nästan 14 miljarder kronor.

 

Statsbudgetens totala utgifter i september uppgick till 60,9 miljarder kronor, vilket är 4,4 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det beror främst på att den Kassamässiga korrigeringen (-2,4 miljarder kronor) och Riksgäldskontorets nettoutlåning (-1,4 miljarder kronor) blev lägre än beräknat. Den sammanlagda avvikelsen för augusti och september blev -9,7 miljarder kronor.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 58,2 miljarder kronor i september, vilket är 2,8 miljarder kronor högre än beräknat. För augusti månad blev däremot utfallet 3,3 miljarder kronor lägre än prognosen. För augusti och september blev således utfallet 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen. I september blev utfallet för Fysiska personers inkomstskatt och Betalningsdifferenser, skattekonto 2,3 miljarder kronor respektive 2,7 miljarder kronor högre än prognosen. Däremot blev inkomsterna av Mervärdesskatt och Juridiska personers inkomstskatt 2,0 miljarder kronor respektive 1,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Skatter inbetalade i september avser till största delen verksamhet (löner, momsgrundande försäljning etc.) under augusti månad.

 

Utfallet jämförs med Budgetprognos 2006:3 som publicerades den 31 augusti 2006. Nästa budgetprognos för 2006 kommer att publiceras den 7 december 2006. Nästa medelfristiga prognos (2007-2010) publiceras den 7 februari 2007.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
Totala inkomster 58,2 55,4 2,8 624,6 625,1 -0,5 805,9 745,5  
Totala utgifter 60,9 65,3 -4,4 565,7 575,3 -9,7 803,2 784,4 5,1
Budgetsaldo -2,7 -9,9 7,2 59,0 49,8 9,2 2,7 -39,0 -5,1
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:3 (2006-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket för staten är fastställt till 907 miljarder kronor 2006. Det är 4,3 procent högre än taket för 2005.

De takbegränsande utgifterna i augusti uppgick till 74,5 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för Arbetsmarknad samt Allmän miljö- och naturvård som blev lägre än beräknat.

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av taket.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
Utgiftsområden exkl. räntor 59,7 61,2 -1,5 521,4 524,5 -3,2 718,0 726,5 5,1
Ålderspensionssystemet 14,8 14,9 -0,1 132,4 132,5 0,0 179,2 179,6
Takbegränsade utgifter 74,5 76,1 -1,6 653,8 657,0 -3,2 897,3 906,1 5,1
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:3 (2006-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2006:3

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026