Statsbudgetens månadsutfall september 2006
Nr: 2006:9, 31 okt 2006
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2006, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan- sep Prognos jan- sep Ack. avvik. jan- sep Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
01 Rikets styrelse 751 696 55 6 200 6 146 54 8 173 8 244 3
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 782 917 -134 8 435 8 769 -333 12 001 11 809 45
03 Skatt, tull och exekution 807 771 35 6 632 6 591 42 9 040 9 222 2
04 Rättsväsendet 2 690 2 678 12 21 067 21 163 -96 28 593 29 023 1
05 Internationell samverkan 59 50 9 1 185 1 102 83 1 495 1 359 112
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 3 127 3 138 -11 28 585 28 447 138 43 216 43 433 -58
07 Internationellt bistånd 1 751 1 814 -64 17 298 17 742 -443 25 955 26 059 -5
08 Invandrare och flyktingar 646 831 -185 5 645 6 051 -406 8 705 8 241 1 405
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 268 3 029 239 30 972 30 796 177 41 757 41 620 927
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 10 366 10 550 -184 93 819 94 166 -347 126 396 129 591
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 724 3 735 -11 33 896 33 908 -12 45 083 45 299 180
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 292 5 324 -32 44 927 45 211 -284 60 622 61 460
13 Arbetsmarknad 5 459 5 954 -495 51 335 51 626 -290 70 337 70 230 906
14 Arbetsliv 98 113 -15 902 896 6 1 189 1 224 0
15 Studiestöd 1 972 2 060 -89 14 775 14 844 -70 20 563 22 130 461
16 Utbildning o universitetsforskning 6 070 6 082 -12 35 596 35 687 -92 46 148 47 123 67
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 349 349 -1 7 256 7 274 -18 9 619 9 582 43
18 Samhällsplanering, bostad o byggande 794 779 15 6 525 6 668 -143 9 020 9 549 1
19 Regional utveckling 264 273 -10 2 240 2 305 -66 3 444 3 333 120
20 Allmän miljö- och naturvård 212 461 -250 2 949 3 250 -301 4 599 4 596 48
21 Energi 100 121 -21 1 067 1 125 -58 1 656 1 722 17
22 Kommunikationer 2 910 3 076 -166 21 491 21 992 -501 32 477 31 535 -82
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 499 664 -165 10 532 10 703 -171 16 070 16 398 791
24 Näringsliv 282 307 -25 2 768 2 758 9 4 060 4 199 -2
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 002 5 029 -27 45 239 45 279 -40 60 331 60 161 91
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 789 2 929 860 34 616 34 177 439 50 798 43 170
27 Avgiften till EU 2 420 2 380 41 20 049 20 038 11 27 487 28 066
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 1 264
Summa utgiftsområden 63 480 64 111 -631 556 003 558 714 -2 711 768 834 769 643 5 072
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 59 691 61 182 -1 490 521 387 524 537 -3 151 718 036 726 473 5 072
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -1 230 147 -1 377 1 286 7 206 -5 920 34 842 14 760
  Kassamässig korrigering -1 324 1 029 -2 353 8 371 9 398 -1 027 -457 0
Totala utgifter 60 926 65 287 -4 361 565 660 575 318 -9 659 803 219 784 403 5 072
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:3 (2006-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026