Statsbudgetens månadsutfall september 2006
Nr: 2006:9, 31 okt 2006

Utgifter

 

De takbegränsade utgifterna i september uppgick till 74,5 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för Arbetsmarknad och Allmän miljö- och naturvård som blev lägre än beräknat. Avvikelsen för augusti och september blev tillsammans -3,2 miljarder kronor. Den är fördelad på ett flertal utgiftsområden, exempelvis Kommunikationer och Internationellt bistånd.

 

Statsbudgetens totala utgifter i september uppgick till 60,9 miljarder kronor, vilket är 4,4 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det beror främst på att den Kassamässiga korrigeringen (-2,4 miljarder kronor) och Riksgäldskontorets nettoutlåning (-1,4 miljarder kronor) blev lägre än beräknat. Den sammanlagda avvikelsen för augusti och september avseende statsbudgetens totala utgifter blev -9,7 miljarder kronor.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information indikerar vad gäller ESV:s prognos för 2006. De takbegränsade utgifterna beräknas bli knappt 4 miljarder kronor lägre till följd av utfall och annan ny information. Detta beror främst på utfallet, exempelvis inom arbetsmarknadsområdet där utgifterna beräknas bli lägre. Vidare kommer årsprognosen för EU-avgiften sannolikt att revideras ned till följd av EU-beslut om reviderad budget. När det gäller regeringens förslag i budgetpropositionen om tilläggsbudget för 2006 bedöms den ha relativt marginell effekt för prognosen.

 

Prognosen för statsbudgetens totala utgifter väntas justeras ned med drygt 4 miljarder kronor eftersom Riksgäldskontorets nettoutlåning sannolikt kommer att revideras ned samtidigt som statsskuldsräntorna beräknas bli något högre.

 

Utfallet jämförs med Budgetprognos 2006:3 som publicerades den 31 augusti 2006. Nästa budgetprognos för 2006 kommer att publiceras den 7 december 2006. Nästa medelfristiga prognos (2007-2010) publiceras den 7 februari 2007.

 

Nedan följer en kort beskrivning av de utgiftsområden som hade störst avvikelse mot ESV:s prognos. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldskontorets nettoutlåning.

 

Utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utfallet blev 0,8 miljarder kronor vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognos. Den största avvikelsen avser anslaget Försök med trängselskatt i Stockholm (-0,1 miljarder kronor). Detta anslag belastas ojämnt över året och prognosen är därför svår att månadsfördela. Ackumulerat uppgår avvikelsen på anslaget till -0,3 miljarder kronor.

 

Utgiftsområde 08 Invandrare och flyktingar

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 0,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Den största avvikelsen hänför sig till anslaget Ersättningar och bostadskostnader (-0,1 miljarder kronor). Ackumulerat uppgår avvikelsen till -0,4 miljarder kronor på utgiftsområdet.

 

Utfallet indikerar att årsprognosen för utgiftsområdet kommer att sänkas.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utfallet blev 3,3 miljarder kronor vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Den stora avvikelsen finns under anslaget Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. Utfallet blev 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Den sammanlagda avvikelsen för augusti och september är +0,2 miljarder kronor.

 

Årsprognosen kommer till följd av utfall och förslag till tilläggsbudget sannolikt att höjas.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i september till 10,4 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Den sammanlagda avvikelsen för augusti och september är -0,3 miljarder kronor.

 

Utgifterna på anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,9 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Under september månad fick 217 100 personer sjukpenning. Det är 15 200 (6,5 procent) färre än motsvarande månad föregående år. Utgifterna för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 6,2 miljarder kronor. Det är marginellt lägre än prognosen. Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning var 552 100 i september. Det är en minskning med 500 personer jämfört med september 2005.

 

Årsprognosen för anslagen Sjukpenning och rehabilitering m.m. och Aktivitets- och sjukersättning m.m. kan till följd av utfallet behöva sänkas.

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet blev 5,5 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Utgifterna för Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev sammantaget 0,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Aktivitetstödet blev 0,1 miljarder kronor lägre och bidrag till arbetslöshetsersättningen blev 0,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Köp av arbetsmarknadsutbildning blev 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för augusti och september är sammanlagt 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Utfallet tillsammans med information om utvecklingen av antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder tyder på att prognosen för året bör sänkas. Antalet personer med aktivitetsstöd har hittills i år varit lägre än prognosens beräkningsförutsättningar. Vidare har genomsnittskostnaden för arbetslöshetsförsäkringen hittills i år varit lägre än den som prognosen bygger på.

 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Utfallet blev 0,2 miljarder kronor vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelser finns huvudsakligen på anslagen Sanering och återställning av förorenade områden (-0,1 miljarder kronor) samt Åtgärder för bevarandet av biologisk mångfald (-0,1 miljarder kronor). Den ackumulerade avvikelsen för augusti och september uppgår till -0,3 miljarder kronor.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna uppgick till 2,9 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är främst utgifterna under Rikstrafikens anslag för trafikupphandling samt utgifterna för Banhållning och sektorsuppgifter som blivit lägre (-0,1 miljarder kronor på vardera anslaget). Det ackumulerade utfallet till och med september uppgick till 21,5 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är framförallt utgifterna för banhållning som är lägre (-0,2 miljarder kronor). Utgifterna på anslaget Rikstrafiken: Trafikupphandling har senarelagts till oktober.

 

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Utgifterna uppgick till 0,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det ackumulerade utfallet till och med september uppgick till 10,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Det är främst utgifterna under anslaget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur som blivit lägre (-0,1 miljarder kronor).

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 3,8 miljarder kronor. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Utfallet på detta anslag blev 3,8 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen beror på högre kursförluster än väntat. Ackumulerat blev utfallet på anslaget Räntor på statsskulden 34,5 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognostiserat.

 

Utfallet och annan information indikerar att årsprognosen kan behöva höjas.

 

Kassamässig korrigering

Utfallet blev -1,3 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Ackumulerat uppgick utfallet för den kassamässiga korrigeringen till 8,4 miljarder kronor, vilket är 1 miljard kronor lägre än prognostiserat.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -1,2 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Av utfallet i september utgörs -1,3 miljarder kronor av en ökad nettoinlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton. (Förändringen av räntekontosaldon prognostiseras normalt inte av ESV och beloppen har justerats eftersom RGK redovisar CSN- och PPM-utlåningen som ett räntekonto). Exklusive räntekontona är september månads utfall för nettoutlåningen 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Det ackumulerade utfallet för januari t.o.m. september för Riksgäldskontorets nettoutlåning är 1,3 miljarder kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Exklusive räntekontona är det ackumulerade utfallet 2,5 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Det lägre utfallet tyder på att årsprognosen kan behöva sänkas.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026