Statsbudgetens månadsutfall september 2006
Nr: 2006:9, 31 okt 2006

Inkomster

 

Statsbudgetens inkomster i september 2006 uppgick till 58,2 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s Budgetprognos 2006:3. För augusti månad blev utfallet 3,3 miljarder kronor lägre än prognosen. För augusti och september blev således utfallet 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen. I september blev utfallet för Fysiska personers inkomstskatt och Betalningsdifferenser, skattekonto 2,3 miljarder kronor respektive 2,7 miljarder kronor högre än prognosen. Däremot blev inkomsterna av Mervärdesskatt och Juridiska personers inkomstskatt 2,0 miljarder kronor respektive 1,5 miljarder kronor lägre än prognosen.

Skatter inbetalade i september avser till största delen verksamhet (löner, momsgrundande försäljning etc.) under augusti månad.

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information indikerar vad gäller ESV:s prognos för 2006. De totala inkomsterna bedöms bli knappt 1 miljard kronor högre till följd av utfall och annan ny information. Det är främst lägre utfall för nedsättningar av skatter inom arbetsmarknadsområdet samt högre stämpelskatt som bidrar till detta. Dessutom väntas den i budgetpropositionen föreslagna höjningen av tobaksskatten från den 1 januari 2007 leda till en hamstringseffekt som beräknas påverka innevarande år marginellt.

 

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Nettoinkomsten av fysiska personers inkomstskatt blev -1,4 miljarder kronor i september, vilket är 2,3 miljarder kronor högre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen för augusti och september är dock mindre än 0,1 miljarder kronor. Det är Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt för inkomståret 2005 som orsakade avvikelsen i september. Utfallet blev -0,2 miljarder kronor, vilket var 2,3 miljarder kronor högre än prognosen. Detta kompenserar delvis det lägre utfallet i augusti. Den preliminära A-skatten uppgick till 42,1 miljarder kronor i september, vilket var 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 9,7 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Den preliminära skatten uppgick till 9,6 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt för inkomståret 2005 blev 0,1 miljarder kronor i september. Det är 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat och beror främst på att inkomsterna i samband med omprövningar blev lägre än beräknat. Utfallen för augusti och september blev sammanlagt 2,5 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 21,8 miljarder kronor i september, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen mot prognosen för augusti och september är -0,4 miljarder kronor. Utfallet för Ålderspensionsavgiften blev 0,9 miljarder kronor i september, vilket är 0,2 miljarder kronor högre beräknat. Utfallet baseras på en prognos som regleras månaden därpå. Utfallet för Arbetsmarknadsavgiften uppgick till 3,6 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder högre än prognosen. I övrigt var avvikelserna från prognosen marginella.

 

Skatt på egendom

Utfallet för Skatt på egendom uppgick till 0,8 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen. Högre utfall under augusti och september avseende stämpelskatt indikerar att årsprognosen kommer att höjas.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 26,1 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Den största avvikelsen finns för Mervärdesskatt (-2,0 miljarder kronor). I augusti blev däremot utfallet för Mervärdesskatt 1,4 miljarder kronor högre än prognosen. Andra stora avvikelser finns för Energiskatt (-0,3 miljarder kronor), Fordonsskatt (-0,1 miljarder kronor) och Tullmedel (-0,1 miljarder kronor).

 

Det lägre utfallet för Tullmedel indikerar att årsprognosen behöver sänkas något. Utfallet för tobaksskatt och den hamstringseffekt, som beräknas till följd av skattehöjningen på tobak den 1 januari 2007, beräknas höja prognosen för innevarande år.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 2,3 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet för januari-september uppgår till 34,2 miljarder kronor. Det avser främst företagens kompletteringsbetalningar av skatt inför slutregleringen av inkomståret 2005 i slutet av november 2006. Avvikelsen för augusti och september jämfört med prognosen är 1,8 miljarder kronor.

 

Nedsättning av skatter

Utfallet för nedsättningar av skatter blev -2,0 miljarder kronor i september. Prognosen var -2,9 miljarder kronor. Avvikelsen (0,9 miljarder kronor) kan till stor del förklaras av att 0,7 miljarder kronor av nedsättningarna för sysselsättningsstöd till kommuner redovisades en månad tidigare, dvs. i augusti, än vad som beräknats.

 

Utfallet hittills i år indikerar att prognosen för nedsättningarna bör justeras ned.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026