Statsbudgetens månadsutfall juni 2006
Nr: 2006:6, 28 jul 2006

Budgetsaldot för juni blev -1,1 miljarder kronor, det vill säga ett underskott.

 

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 60,3 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än ESV:s senaste prognos.

 

Statsbudgetens totala utgifter blev 59,5 miljarder kronor, vilket är 4,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det beror i huvudsak på att den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre än beräknat.

 

Inkomsterna blev 58,4 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Avvikelsen beror främst på att juridiska personers inkomstskatt, skatt på varor och tjänster och inkomster av statens verksamhet blev lägre än beräknat. Inkomsterna avseende Betalningsdifferenser, skattekonto blev däremot högre än beräknat.

 

ESV:s nästa budgetprognos (2006:3) kommer att publiceras torsdagen den 31 augusti 2006.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall juni Prognos juni Avvik. juni Ack. utfall jan-juni Prognos jan-juni Ack. avvik. jan-juni Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
Totala inkomster 58,4 59,7 -1,3 458,4 457,1 1,3 798,4 745,5  
Totala utgifter 59,5 64,3 -4,9 393,7 392,1 1,5 799,0 784,4 5,0
Budgetsaldo -1,1 -4,7 3,6 64,7 65,0 -0,3 -0,7 -39,0 -5,0
BP 06:2 = ESV:s budgetprognos 2006:2 (2006-06-02), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket för staten är fastställt till 907 miljarder kronor för 2006. Det är 4,3 procent högre än taket för 2005.

 

De takbegränsade utgifterna i juni blev 75,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av taket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall juni Prognos juni Avvik. juni Ack. utfall jan-juni Prognos jan-juni Ack. avvik. jan-juni Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
Utgiftsområden exkl. räntor 60,3 60,4 -0,2 354,7 353,6 1,2 717,0 726,5 5,0
Ålderspensionssystemet 14,8 14,8 0,0 87,9 87,9 0,0 179,2 179,6
Takbegränsade utgifter 75,0 75,2 -0,2 442,6 441,5 1,1 896,3 906,1 5,0
BP 06:2 = ESV:s budgetprognos 2006:2 (2006-06-02), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2006:2

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026