Statsbudgetens månadsutfall juni 2006
Nr: 2006:6, 28 jul 2006
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2006, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall juni Prognos juni Avvik. juni Ack. utfall jan- juni Prognos jan- juni Ack. avvik. jan- juni Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
01 Rikets styrelse 696 697 -1 4 128 4 114 14 8 169 8 244 41
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 123 1 195 -71 5 955 6 089 -133 12 076 11 809 41
03 Skatt, tull och exekution 944 929 15 4 388 4 330 58 9 060 9 222 2
04 Rättsväsendet 2 855 2 894 -39 13 969 14 102 -134 28 724 29 023 1
05 Internationell samverkan 56 114 -58 785 912 -127 1 471 1 359 5
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 4 726 4 744 -18 21 501 18 795 2 706 43 221 43 433 12
07 Internationellt bistånd 2 608 1 651 957 11 221 10 485 736 25 958 26 059 -5
08 Invandrare och flyktingar 611 797 -186 3 637 3 850 -212 8 543 8 241 1 402
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 304 3 218 87 20 793 20 639 154 41 799 41 620 869
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 10 745 10 778 -33 62 931 62 803 128 125 925 129 591
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 742 3 760 -17 22 623 22 641 -18 45 199 45 299 180
12 Ekonomisk trygghet för familjer 4 830 4 881 -51 29 559 29 541 18 60 471 61 460
13 Arbetsmarknad 5 735 6 000 -265 34 679 34 978 -300 69 546 70 230 906
14 Arbetsliv 128 117 11 640 631 9 1 189 1 224 0
15 Studiestöd 765 825 -60 10 693 10 736 -43 20 654 22 130 461
16 Utbildning o universitetsforskning 3 635 4 039 -404 23 492 23 879 -387 46 101 47 123 70
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 546 447 99 5 123 5 031 92 9 605 9 582 39
18 Samhällsplanering, bostad o byggande 710 821 -111 4 320 4 460 -140 9 120 9 549 1
19 Regional utveckling 210 307 -98 1 563 1 632 -69 3 459 3 333 120
20 Allmän miljö- och naturvård 496 418 78 2 394 2 607 -213 4 678 4 596 48
21 Energi 183 177 6 792 847 -55 1 707 1 722 15
22 Kommunikationer 3 839 3 985 -146 14 827 15 704 -877 32 275 31 535 -80
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 648 739 -91 9 175 9 373 -198 16 226 16 398 791
24 Näringsliv 528 491 37 1 998 2 054 -56 4 121 4 199 -2
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 202 5 031 171 30 217 30 050 167 60 331 60 161 91
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 120 1 494 -374 18 049 16 725 1 324 47 309 43 170
27 Avgiften till EU 1 412 1 383 29 13 336 13 281 55 27 421 28 066
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 1 264
Summa utgiftsområden 61 396 61 931 -535 372 786 370 288 2 498 764 358 769 643 5 007
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 60 276 60 437 -161 354 737 353 563 1 174 717 049 726 473 5 007
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 350 1 370 -1 020 11 826 12 093 -267 35 445 14 760
  Kassamässig korrigering -2 273 1 034 -3 307 9 049 9 734 -685 -760 0
Totala utgifter 59 473 64 335 -4 862 393 661 392 115 1 546 799 043 784 403 5 007
BP 06:2 = ESV:s budgetprognos 2006:2 (2006-06-02), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026