Statsbudgetens månadsutfall juni 2006
Nr: 2006:6, 28 jul 2006
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2006, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall juni Prognos juni Avvik.juni Ack. utfall jan-juni Prognos jan-juni Ack. avvik. jan-juni Prognos 2006 SB 2006
1000 Skatter 0 0 0 0 0 0 734 304 677 440
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 544 6 680 -5 137 34 832 34 502 331 41 293 30 954
3000 Inkomster av försåld egendom 26 0 26 55 31 24 57 15 000
4000 Återbetalning av lån 167 207 -40 1 078 1 056 21 2 146 2 139
5000 Kalkylmässiga inkomster 765 578 187 3 959 3 805 155 7 460 7 074
6000 Bidrag m.m. från EU 135 278 -143 8 998 8 994 4 13 115 12 845
9000 Löpande redovisade skatter 55 768 51 921 3 847 409 431 408 704 727 0 0
Totala inkomster 58 404 59 664 -1 260 458 353 457 091 1 262 798 375 745 452
BP 06:2 = ESV:s budgetprognos 2006:2 (2006-06-02), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026