Statsbudgetens månadsutfall juni 2006
Nr: 2006:6, 28 jul 2006

Budgetsaldo

 

Budgetsaldot för juni månad blev -1,1 miljarder kronor, det vill säga ett underskott. Underskottet blev 3,6 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos.

 

Utfallet jämförs med ESV:s budgetprognos som publicerades den 2 juni 2006.

 

Utgifter

 

De takbegränsade utgifterna i juni uppgick till 75,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Statsbudgetens totala utgifter i juni uppgick till 59,5 miljarder kronor, vilket är 4,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på att den kassamässiga korrigeringen (-3,3 miljarder kronor) och Riksgäldskontorets nettoutlåning (-1,0 miljarder kronor) blev lägre än beräknat.

 

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per utgiftsområde. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldskontorets nettoutlåning.

 

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utfallet i juni blev 4,7 miljarder kronor, vilket är något lägre än beräknat. Det är framförallt utgifterna för anslagen Förbandsverksamhet, beredskap och fredsbefrämjande truppinsatser m.m. (-0,3 miljarder kronor) och Krisberedskap (-0,1 miljarder kronor) som är lägre än prognosen. Det uppvägs av utgifterna under materielanslaget (+0,4 miljarder kronor) som är högre än väntat. Det ackumulerade utfallet blev 21,5 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 2,6 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor högre än prognos. Den största avvikelsen finns på anslaget Biståndsverksamhet (+0,9 miljarder kronor). Det ackumulerade utfallet för första halvåret är 11,2 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet blev 5,7 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Utgifterna för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev sammantaget 0,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat och står i princip för differensen på utgiftsområdet. Arbetslöshetsersättningen blev 0,1 miljarder kronor lägre och aktivitetstödet 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Ackumulerat utfall för det första halvåret blev 34,7 miljarder kronor och det är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgifterna för området blev 3,6 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen återfinns under anslagen Kungliga Tekniska högskolan: Grundutbildning, Ersättningar för klinisk utbildning och forskning och Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Det ackumulerade utfallet uppgick till 23,5 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utfallet uppgick till 3,8 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror på att anslaget Väghållning och statsbidrag (-0,4 miljarder kronor) blev lägre än beräknat medan anslagen Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter (+0,1 miljarder kronor) och Driftbidrag till icke statliga flygplatser (+0,1 miljarder kronor) blev högre än prognosen. Det ackumulerade utfallet för utgiftsområdet blev 14,8 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 1,1 miljarder kronor. Utfallet på utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden och utfallet på detta anslag blev 1,1 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Ackumulerat utfall på anslaget Räntor på statsskulden blev 18,0 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Kassamässig korrigering

Utfallet blev -2,3 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Ränteperiodiseringen blev 1,2 miljarder kronor. Det ackumulerade utfallet för den kassamässiga korrigeringen uppgick till 9,0 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev 0,4 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Av utfallet i juni utgörs 2,2 miljarder kronor av en minskad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). (Förändringen av räntekontosaldon prognostiseras normalt inte av ESV och siffrorna har justerats för att RGK redovisar CSN-utlåningen som ett räntekonto.) Det ackumulerade utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 11,8 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026