Statsbudgetens månadsutfall juni 2006
Nr: 2006:6, 28 jul 2006

Inkomster

 

Inkomsterna uppgick till 58,4 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än ESV:s budgetprognos. Det beror främst på att juridiska personers inkomstskatt, skatt på varor och tjänster och inkomster av statens verksamhet blev lägre än beräknat. Inkomsterna på Betalningsdifferenser, skattekonto blev däremot högre än beräknat. De ackumulerade inkomsterna uppgick till 458,4 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än prognosen.

 

I statsbudgeten 2006 redovisas inkomsterna per inkomsttitel under inkomsttypen 1000 Skatter m.m. per inkomstår. Den löpande uppföljningen per månad sker under inkomsttypen 9000 Löpande redovisning skatter m.m.

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet blev 1,5 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen mot prognos beror på Riksbankens inlevererade överskott på 5,3 miljarder kronor, som i prognosen förväntades ske under juni men inlevererades i maj.

 

Fysiska personers inkomstskatt

Nettoinkomsten av fysiska personers inkomstskatt blev -25,4 miljarder kronor. Prognosen var -26,5 miljarder kronor. Avvikelsen är således 1,1 miljarder kronor. Den beror främst främst på att debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt blev högre än prognostiserat. Det ackumulerade utfallet för det första halvåret blev -38,2 miljarder kronor, vilket är 6,4 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Juridiska personers inkomstskatt

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev -23,1 miljarder kronor. Prognosen var -20,7 miljarder kronor, vilket gör en avvikelse på -2,3 miljarder kronor. Huvudsakligen beror det på att debiterad preliminär skatt blev något lägre än väntat. Det blev även ett lägre utfall avseende omprövningar och anstånd. Det ackumulerade utfallet blev 40,3 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Mervärdesskatt, netto

Utfallet för Mervärdesskatt, netto blev 17,2 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Det ackumulerade utfallet uppgick till 112,8 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Inlevererat överskott från AB Svenska spel

Inlevererat överskott från AB Svenska Spel på 3,4 miljarder kronor skedde i maj, men väntades i prognosen ske i juni. Utfallet i juni blev med anledning av detta 3,4 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

I denna inkomsthuvudgrupp redovisas bland annat skillnaden mellan inbetalningar på skattekontot och debiteringar enligt skattedeklarationerna, som avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt m.m. Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 9,5 miljarder kronor, vilket är 13,2 miljarder kronor högre än prognosen. Det ackumulerade utfallet blev 71,2 miljarder kronor, vilket är 11,4 miljarder kronor högre än beräknat.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026