Statsbudgetens månadsutfall maj 2006
Nr: 2006:5, 22 juni 2006

Budgetsaldot för maj blev 27,0 miljarder kronor, det vill säga ett överskott.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 55,7 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos. Det är främst försvarets utgifter för materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling som blivit högre än beräknat (2,6 miljarder kronor). Under perioden januari-april har utgifterna för försvarsmateriel varit låga till följd av försenade leveranser av främst flygmateriel från FMV till Försvarsmakten. På grund av förseningarna har det byggts upp en stor volym, som levererats och fakturerats under maj. I ESV:s senaste prognos har hänsyn tagits till leveranserna, men inte att de skulle ske redan i maj.


Statsbudgetens totala utgifter blev 69,0 miljarder kronor, vilket är 6,4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Förutom de högre utgifterna för försvaret, blev den kassamässiga korrigeringen och räntorna på statsskulden högre än beräknat (2,6 miljarder kronor respektive 1,7 miljarder kronor).

 

Inkomsterna blev 96,0 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder kronor högre än i prognosen. Avvikelsen förklaras främst av att överskotten från Riksbanken (5,3 miljarder kronor) och AB Svenska spel (3,4 miljarder kronor) inlevererats i maj istället för som prognostiserat i juni. Nettoinkomsterna av fysiska personers inkomstskatt blev -8,4 miljarder kronor mot prognostiserade -1,0 miljarder kronor. Skillnaden beror på att den första omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationerna 2005 redovisades en månad tidigare än beräknat. Slutlig skatt minus preliminär skatt för inkomståret 2005 blev -8,5 miljarder kronor, vilket innebär att detta belopp återbetalas till skattebetalarna.

 

Indikation för årsprognosen

Årsprognosen för statsbudgetens totala utgifter justeras upp med cirka 3,0 miljarder kronor. Prognosen för ränteutgifterna behöver höjas med 2,0 miljarder kronor till följd av att Riksgäldskontoret ändrat sina emissionsplaner. Även arbetsmarknadsutgifterna beräknas nu bli högre, cirka 1,0 miljard kronor, eftersom den öppna arbetslösheten inte ser ut att minska lika mycket som tidigare antagits. Dessutom revideras årsprognosen för utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning ned något, till följd av en ändrad bedömning efter månadsutfallet. De takbegränsade utgifterna påverkas endast av de högre beräknade arbetsmarknadsutgifterna och av nedrevideringen av utgiftsområde 02.

 

Inkomsterna bedöms bli cirka 1,0 miljard kronor högre i år än prognostiserat. Upprevideringen avser företagsskatterna, som sannolikt kommer att justeras upp till följd av att nettoanstånden och omprövningarna blev högre än väntat i maj.

ESV:s nästa budgetprognos (2006:3) kommer att publiceras torsdagen den 31 augusti 2006.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall maj BP 06:2 maj Avvikelse maj Ack. utfall jan-maj BP 06:2 jan-maj Ack. avvikelse jan-maj BP 06:2 2006 SB inkl.TB 2006
Totala inkomster 96,0 93,1 2,9 399,9 397,4 2,5 798,4 745,5
Totala utgifter 69,0 62,6 6,4 334,2 327,8 6,4 799,0 789,4
Budgetsaldo 27,0 30,5 - 3,5 65,8 69,6 - 3,9 - 0,7 - 42,7
BP 06:2 = ESV:s budgetprognos 2006:2 (2006-06-02), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket för staten är fastställt till 907 miljarder kronor för 2006. Det är 4,3 procent högre än taket för 2005.

De takbegränsade utgifterna i april blev 70,4 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än prognosen. Det är främst försvarets utgifter för materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling som blivit högre än beräknat (2,6 miljarder kronor).

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall maj BP 06:2 maj Avvikelse maj Ack. utfall jan-maj BP 06:2 jan-maj Ack. avvikelse jan-maj BP 06:2 2006 SB inkl.TB 2006
Utgiftsområden exkl. räntor 55,7 54,4 1,3 294,5 293,1 1,3 717,0 731,5
Ålderspensionssystemet 14,7 14,7 0,0 73,1 73,2 0,0 179,2 179,6
Takbegränsade utgifter 70,4 69,1 1,3 367,6 366,3 1,3 896,3 911,1
BP 06:2 = ESV:s budgetprognos 2006:2 (2006-06-02), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2006:2

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026