Statsbudgetens månadsutfall mars 2006
Nr: 2006:3, 28 apr 2006

Budgetsaldot för mars blev 9,0 miljarder kronor, det vill säga ett överskott.

 

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 60,1 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos.

 

Statsbudgetens totala utgifter blev 62,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det beror på att Statsskuldsräntorna blev 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Inkomsterna blev 71,4 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än i prognosen. Avvikelsen beror på att inbetalningar av skatter blev lägre än väntat. Den största enskilda faktorn är att kompletteringsinbetalningarna för inkomståret 2005 blev lägre än beräknat.

 

ESV:s nästa budgetprognos (2006:2) kommer att publiceras fredagen den 2 juni 2006.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall mars BP 06:1 mars Avvikelse mars Ack. utfall jan-mars BP 06:1 jan-mars Ack. avvikelse jan-mars BP 06:1 2006 SB inkl.TB 2006
Totala inkomster 71,4 72,7 - 1,3 233,6 234,9 - 1,3 782,0 745,5
Totala utgifter 62,4 62,7 - 0,3 212,3 212,6 - 0,3 774,7 789,4
Budgetsaldo 9,0 10,0 - 1,0 21,3 22,3 - 1,0 7,3 - 42,7
BP 06:1 = ESV:s budgetprognos 2006:1 (2006-03-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket för staten är fastställt till 907 miljarder kronor för 2006. Det är 4,3 procent högre än taket för 2005.

 

De takbegränsade utgifterna i mars blev 74,7 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än prognosen. Det är främst utgifterna för utbildning och universitetsforskning som blivit högre än beräknat. Bidrag för personalförstärkningar till skolor, förskolor och fritidshem betalades ut tidigare än prognostiserat. Utgifterna inom försvar och internationellt bistånd har däremot blivit lägre än beräknat.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av taket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall mars BP 06:1 mars Avvikelse mars Ack. utfall jan-mars BP 06:1 jan-mars Ack. avvikelse jan-mars BP 06:1 2006 SB inkl.TB 2006
Utgiftsområden exkl. räntor 60,1 59,5 0,5 181,9 181,4 0,5 715,8 730,2
Ålderspensionssystemet 14,6 14,7 - 0,1 43,8 43,8 - 0,1 179,6 179,6
Takbegränsade utgifter 74,7 74,2 0,5 225,7 225,2 0,5 895,3 911,1
BP 06:1 = ESV:s budgetprognos 2006:1 (2006-03-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2006:1

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026