Statsbudgetens månadsutfall mars 2006
Nr: 2006:3, 28 apr 2006
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2006, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall mars BP 06:1 mars Avvikelse mars Ack. utfall jan-mars BP 06:1 jan-mars Ack. avvikelse jan-mars BP 06:1 2006 SB inkl.TB 2006
01 Rikets styrelse 738 753 - 15 2 149 2 164 - 15 8 158 8 285
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 871 884 - 13 2 909 2 921 - 13 12 006 11 850
03 Skatt, tull och exekution 783 822 - 39 2 080 2 119 - 39 9 060 9 224
04 Rättsväsendet 2 866 2 670 196 7 143 6 947 196 28 633 29 024
05 Internationell samverkan 96 48 48 638 589 48 1 474 1 364
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 3 206 4 148 - 942 7 528 8 469 - 942 43 747 43 445
07 Internationellt bistånd 1 522 1 840 - 318 5 492 5 810 - 318 25 958 26 054
08 Invandrare och flyktingar 563 697 - 134 1 784 1 918 - 134 8 603 9 644
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 272 3 417 - 145 10 445 10 590 - 145 41 398 42 488
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 10 500 10 412 88 31 301 31 213 88 126 320 129 591
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 769 3 791 - 22 11 354 11 376 - 22 45 097 45 479
12 Ekonomisk trygghet för familjer 4 984 4 921 63 14 803 14 740 63 60 445 61 460
13 Arbetsmarknad 6 178 5 855 322 17 635 17 313 322 68 464 71 135
14 Arbetsliv 92 121 - 29 322 351 - 29 1 196 1 224
15 Studiestöd 1 496 1 541 - 45 6 201 6 246 - 45 20 316 22 592
16 Utbildning o universitetsforskning 7 099 5 404 1 695 13 585 11 890 1 695 46 171 47 194
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 501 435 66 2 860 2 794 66 9 584 9 622
18 Samhällsplanering, bostad o byggande 819 1 026 - 207 2 312 2 519 - 207 9 406 9 549
19 Regional utveckling 274 262 12 796 784 12 3 419 3 452
20 Allmän miljö- och naturvård 353 312 41 1 499 1 458 41 4 508 4 644
21 Energi 82 128 - 46 207 252 - 46 1 562 1 737
22 Kommunikationer 2 059 1 953 107 7 073 6 966 107 32 204 31 454
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 902 909 - 7 7 559 7 567 - 7 15 682 17 190
24 Näringsliv 272 381 - 109 826 935 - 109 4 143 4 197
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 006 5 084 - 78 15 013 15 091 - 78 60 331 60 252
26 Statsskuldsräntor m.m. 838 1 556 - 718 4 367 5 085 - 718 46 909 43 170
27 Avgiften till EU 1 777 1 722 54 8 419 8 365 54 27 892 28 066
90 Förändring av anslagsbehållningar 1264
Summa utgiftsområden 60 917 61 094 - 177 186 297 186 473 - 177 762 685 774 649
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 60 080 59 538 541 181 930 181 388 541 715 776 731 479
  Kassamässig korrigering 5 727 6 418 - 691 6 882 7 573 - 691 - 155 0
  Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4 241 - 4 853 612 19 147 18 535 612 12 140 14 760
Totala utgifter 62 403 62 659 - 256 212 326 212 582 - 256 774 670 789 409
Not:06:1 = ESV:s budgetprognos 2006:1 (2006-03-31), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026