Statsbudgetens månadsutfall mars 2006
Nr: 2006:3, 28 apr 2006

Budgetsaldo

Budgetsaldot för mars månad blev 9,0 miljarder kronor, det vill säga ett överskott. Saldot blev 1,0 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. Den främsta orsaken till avvikelsen är att inkomsterna blev 1,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utgifter

De takbegränsade utgifterna i mars uppgick till 74,7 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det är främst utgifterna för utbildning och universitetsforskning som blev 1,7 miljarder kronor högre än beräknat, vilket beror på att bidrag för personalförstärkning till skolor, förskolor och fritidshem betalades ut tidigare än prognostiserat. Utgifterna för försvar och internationellt bistånd blev lägre än beräknat. Det lägre utfallet inom försvarsområdet beror främst på försenade materielleveranser.

 

Statsbudgetens totala utgifter i mars uppgick till 62,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på att Statsskuldsräntor m.m. (-0,7 miljarder kronor) och att den kassamässiga korrigeringen (-0,7 miljarder kronor) blev lägre än beräknat. Riksgäldskontorets nettoutlåning (+0,6 miljarder kronor) blev däremot högre än prognostiserat.

 

Prognosindikation

Utfallet för mars samt annan ny information, främst förslag om ytterligare medel på tilläggsbudget i vårpropositionen, bedöms leda till en uppjustering av årsprognosen för de takbegränsade utgifterna med knappt 3 miljarder kronor. Höjningen beror huvudsakligen på förslag om tilläggsbudget avseende arbetsmarknadsåtgärder, bidrag och åtgärder inom äldrepolitiken samt höjning av studiebidrag och studiemedel. De på tilläggsbudget föreslagna ytterligare medel för invandring och flyktingar är redan medräknade i ESV:s prognos.

 

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per utgiftsområde. Därefter kommenteras Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen.

 

Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utfallet på utgiftsområdet blev 3,2 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är framförallt utgifterna under materielanslaget som blev lägre än väntat (-0,9 miljarder kronor). I huvudsak beror detta på försenade materielleveranser, dvs. inget som påverkar årsprognosen.

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,5 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Den största avvikelsen kan hänföras till anslaget Biståndsverksamhet m.m.

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet blev 6,2 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än beräknat. Utgifterna för anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev högre än beräknat.

 

Till följd av medel på tilläggsbudget i vårpropositionen avseende aktivitetsstöd och lönebidrag bedöms årsprognosen nu bli ca 0,8 miljarder kronor högre än tidigare beräknat.

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utfallet blev 7,1 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor högre än beräknat i prognosen. Avvikelsen återfinns under anslagen Bidrag till personalförstärkning i förskola och Bidrag till personalförstärkning i skola och fritidshem. Avvikelsen beror på månadsfördelningen av prognosen och medför således ingen prognospåverkan.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 0,8 miljarder kronor. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden, vars utfall blev 0,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen indikerar inte någon ändring av årsprognosen. Ackumulerat är utfallet på anslaget Räntor på statsskulden 4,3 miljarder kronor.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -4,2 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor högre än beräknat. Av utfallet i mars utgörs -2,8 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). I prognosen och utfallet ingår ett räntekontoflöde på -5,0 miljarder kronor avseende inbetalningar (netto) till Jordbruksverkets konto för EU-medel. Inbetalningarna från EU redovisas på inkomsttitlar (6000 Bidrag m.m. från EU). Därmed uppstår en kassamässig korrigering. (Siffrorna har justerats för att RGK redovisar CSN-utlåningen som ett räntekonto.)

 

Exklusive räntekontona är mars månads utfall för nettoutlåningen -1,4 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Denna avvikelse beror främst på mindre utlåning än väntat till myndigheter och bolag.

 

Kassamässig korrigering

Utfallet blev 5,7 miljarder kronor vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Jordbruksverkets EU-konto tillfördes 5,1 miljarder kronor (netto) i mars vilket medför en kassamässig korrigering på samma belopp. Ränteperiodiseringen ingår med 1,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026