Statsbudgetens månadsutfall mars 2006
Nr: 2006:3, 28 apr 2006

Inkomster

 

Inkomsterna uppgick till 71,4 miljarder kronor vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än ESV:s budgetprognos. Den största negativa avvikelsen gäller s.k. Betalningsdifferenser på skattekontot som sannolikt beror på lägre kompletteringsinbetalningar för inkomståret 2005 än väntat. Juridiska personers inkomstskatt står för den största positiva avvikelsen jämfört med prognosen.

 

I statsbudgeten 2006 redovisas inkomsterna per inkomsttitel under inkomsttypen 1000 Skatter m.m. per inkomstår. Den löpande uppföljningen per månad sker under inkomsttypen 9000 Löpande redovisning skatter m.m.

 

Skatter inbetalade i mars avser till största delen verksamhet (löner, momsgrundande försäljning etc.) under februari månad.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av vad avvikelsen mellan utfall och prognos samt annan information ger för indikation för ESV:s prognos. Inkomsterna beräknas sammantaget bli cirka 0,5 miljarder kronor högre i år än prognostiserat. Höjningen beror huvudsakligen på att företagsskatterna beräknas justeras upp till följd av det höga marsutfallet, vilket troligtvis kan hänföras till att mer periodiseringsfonder än väntat har upplösts samt att mer har betalats in som preliminärskatt. Samtidigt motverkas höjningen bl.a. av att införandet av flygskatten samt förändringar av avfallsskatten och alkoholskatten har försenats.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Nettoinkomsten av fysiska personers inkomstskatt blev -1,5 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Den preliminära A-skatten uppgick till 41,5 miljarder kronor vilket överensstämmer med ESV:s senaste prognos. I denna förutsattes att lönesumman för 2006 skulle öka med 5,6 procent. Den preliminära F-skatten blev 2,3 miljarder kronor vilket är 0,1 miljarder kronor högre än beräknat. Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt blev 0,2 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på omprövningsbeslut.

 

Juridiska personers inkomstskatt

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 16,8 miljarder kronor för mars, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. Av utfallet avser 11,1 miljarder kronor preliminärskatt för innevarande år och 6,3 miljarder kronor preliminärskatt för äldre år. Det höga utfallet kan troligtvis hänföras till att mer periodiseringsfonder än väntat har upplösts och/eller att mer har betalats in som preliminärskatt. Dessutom har Skatteverkets nya offensiv för att förbättra överensstämmelsen mellan preliminär och slutlig skatt troligtvis medfört beteendeförändringar hos företagen. Sammantaget föranleder det höga utfallet sannolikt en höjning av årsprognosen.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 21,8 miljarder kronor i mars, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för Ålderspensionsavgiften blev 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. En omfördelning på ca 0,6 miljarder kronor har gjorts mellan sjukförsäkringsavgiften och arbetsmarknadsavgiften.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 26,6 miljarder kronor vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognos. De största avvikelserna finns under Mervärdesskatt där utfallet är 0,4 miljarder kronor högre och Energiskatt som är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Avvikelsen för energiskatten beror främst på att utfallet för koldioxidskatten på oljeprodukter var lågt. Avskaffandet av koldioxidskatten i elcertifikatshandlande sektor kommer att skjutas på framtiden och kommer sannolikt att genomföras tidigast under 2007.

 

Införandet av den nya avfallsskatten och flygskatten har försenats, vilket medför att årsprognoserna för dessa skatter justeras ned. Även den nya alkoläskskatten har försenats.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 0,7 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor lägre än prognosen och beror sannolikt på att kompletteringsbetalningarna för inkomståret 2005 blev lägre än förväntat. Det ackumulerade utfallet för januari-mars uppgår till 37,6 miljarder kronor. Det består främst av kompletteringsbetalningar.

 

2000 Inkomster av statens verksamhet

Inkomsterna av statens verksamhet blev i mars 2,2 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat i prognosen. De största avvikelserna återfinns under inkomsttitlarna Övriga offentligrättsliga avgifter, Ränteinkomster på studielån upptagna före 1988 samt Räntor på skattekonton m.m. netto som vardera visar ett utfall som ligger drygt 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Inkomsterna av statens aktier blev 0,3 miljarder kronor högre än prognosen.

 

6000 Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 5,6 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Orsaken är främst att ersättningar från Europeiska unionens solidaritetsfond för vissa offentliga kostnader med anledning av stormen Gudrun inte betalats i mars som beräknat utan förväntas inbetalas senare.

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026