Statsbudgetens månadsutfall november 2006
Nr: 2006:11, 21 dec 2006

Statsbudgetens saldo blev 5,5 miljarder kronor för november, vilket överensstämmer med ESV:s prognos eftersom statens lånebehov var känt då prognosen publicerades.

 

Statsbudgetens totala utgifter i november uppgick till 54,3 miljarder kronor, vilket är 10,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det beror främst på att den Kassamässiga korrigeringen (-5,4 miljarder kronor) och Riksgäldens nettoutlåning (-3,8 miljarder kronor) blev lägre än beräknat.

 

Statsbudgetens inkomster i november uppgick till 59,8 miljarder kronor, vilket är 10,9 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s Budgetprognos 2006:4. Den största avvikelsen avser inkomsttiteln Betalningsdifferenser, skattekonto som uppgick till -44,7 miljarder kronor, vilket är 11,1 miljarder kronor lägre än prognosen. I november redovisades den fjärde omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2005. Som betalningsdifferens redovisas differensen mellan betald skatt och debiterad skatt.

 

Utfallet jämförs med Budgetprognosen 2006:4, som publicerades den 7 december 2006.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
Totala inkomster 59,8 70,7 -10,9 740,9 751,8 -10,9 809,1 745,5  
Totala utgifter 54,3 65,2 -10,9 680,2 691,2 -10,9 794,7 784,4 5,1
Budgetsaldo 5,5 5,5 0,0 60,6 60,6 0,0 14,4 -39,0 -5,1
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:4 (2006-12-07), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket för staten är fastställt till 907 miljarder kronor 2006. Det är 4,3 procent högre än taket för 2005.

De takbegränsade utgifterna i november uppgår till 72,2 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för Internationellt bistånd samt Jord- och skogsbruk som blev lägre än beräknat.

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
Utgiftsområden exkl. räntor 57,2 58,4 -1,2 639,8 641,0 -1,2 716,7 726,5 5,1
Ålderspensionssystemet 15,0 15,0 0,0 162,3 162,3 0,0 179,4 179,6
Takbegränsade utgifter 72,2 73,3 -1,2 802,2 803,3 -1,2 896,1 906,1 5,1
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:4 (2006-12-07), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2006:4

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026