Statsbudgetens månadsutfall oktober 2006
Nr: 2006:10, 30 nov 2006

Statsbudgetens saldo för oktober blev -3,9 miljarder kronor. Prognosen var -8,4 miljarder kronor. Det innebär således en positiv avvikelse på 4,5 miljarder kronor jämfört med ESV:s budgetprognos 2006:3. I prognosen ingår utfall till och med juli månad. Den ackumulerade avvikelsen för augusti-oktober blev 13,7 miljarder kronor. Det är främst utgifterna som blivit lägre än prognosen.

 

Statsbudgetens totala utgifter i oktober uppgick till 60,3 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor lägre än beräknat. För augusti-oktober blev utgifterna 12,9 miljarder kronor lägre än prognosen. För utgiftsområden exklusive räntor på statsskulden blev utfallet i oktober 1,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Även för augusti och september blev dessa utgifter lägre än prognosen, 1,7 respektive 1,5 miljarder kronor. Utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. och Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 1,4 respektive 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat i oktober. För perioden augusti till oktober uppgår den ackumulerade avvikelsen för Riksgäldskontorets nettoutlåning till -6,4 miljarder kronor.

 

Statsbudgetens inkomster i oktober 2006 uppgick till 56,5 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s Budgetprognos 2006:3. Inkomsterna av Mervärdesskatt blev 2,3 miljarder kronor högre än prognosen, medan Fysiska personers inkomstskatt blev 2,2 miljarder kronor lägre än prognosen. För januari-oktober uppgick inkomsterna till 681,1 miljarder kronor. Det är 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. I augusti blev utfallet 3,3 miljarder kronor lägre än prognosen. För september och oktober blev utfallet 2,8 miljarder kronor respektive 1,3 miljarder kronor högre än prognosen. Skatter inbetalade i oktober avser till största delen verksamhet (löner, momsgrundande försäljning etc.) under september månad.

 

Utfallet jämförs med Budgetprognos 2006:3 som publicerades den 31 augusti 2006. Hur utfallet påverkar årsprognosen redovisas i nästa budgetprognos för 2006 som kommer att publiceras den 7 december 2006. Nästa medelfristiga prognos (2007-2010) publiceras den 7 februari 2007.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall okt Prognos okt Avvik. okt Ack. utfall jan-okt Prognos jan-okt Ack. avvik. jan-okt Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
Totala inkomster 56,5 55,2 1,3 681,1 680,3 0,8 805,9 745,5  
Totala utgifter 60,3 63,5 -3,2 626,0 638,9 -12,9 803,2 784,4 5,1
Budgetsaldo -3,9 -8,4 4,5 55,1 41,4 13,7 2,7 -39,0 -5,1
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:3 (2006-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket för staten är fastställt till 907 miljarder kronor 2006. Det är 4,3 procent högre än taket för 2005.

De takbegränsade utgifterna i oktober uppgick till 76,2 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för Arbetsmarknad och Kommunikationer som blev lägre än beräknat.

Avvikelsen för augusti till oktober blev tillsammans -4,6 miljarder kronor. Den är fördelad på ett flertal utgiftsområden varav de största även här hänför sig till Arbetsmarknad och Kommunikationer.

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av taket.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall okt Prognos okt Avvik. okt Ack. utfall jan-okt Prognos jan-okt Ack. avvik. jan-okt Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
Utgiftsområden exkl. räntor 61,2 62,7 -1,5 582,6 587,2 -4,6 718,0 726,5 5,1
Ålderspensionssystemet 14,9 14,9 0,0 147,4 147,4 0,0 179,2 179,6
Takbegränsade utgifter 76,2 77,6 -1,5 730,0 734,6 -4,6 897,3 906,1 5,1
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:3 (2006-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2006:3

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026