Statsbudgetens månadsutfall oktober 2006
Nr: 2006:10, 30 nov 2006
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2006, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall okt Prognos okt Avvik. okt Ack. utfall jan- okt Prognos jan- okt Ack. avvik. jan- okt Prognos 2006 SB 2006 TB 2006
01 Rikets styrelse 689 705 -16 6 889 6 850 38 8 173 8 244 3
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 026 1 145 -119 9 461 9 913 -452 12 001 11 809 45
03 Skatt, tull och exekution 680 712 -32 7 313 7 303 10 9 040 9 222 2
04 Rättsväsendet 2 049 2 080 -31 23 116 23 243 -126 28 593 29 023 1
05 Internationell samverkan 36 66 -30 1 221 1 168 53 1 495 1 359 112
06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 4 196 4 280 -85 32 781 32 728 53 43 216 43 433 -58
07 Internationellt bistånd 2 225 1 806 419 19 523 19 548 -25 25 955 26 059 -5
08 Invandrare och flyktingar 805 908 -103 6 450 6 959 -509 8 705 8 241 1 405
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 769 3 719 50 34 741 34 514 227 41 757 41 620 927
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 10 386 10 414 -27 104 206 104 580 -374 126 396 129 591
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 731 3 728 3 37 627 37 636 -9 45 083 45 299 180
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 085 5 100 -15 50 012 50 311 -300 60 622 61 460
13 Arbetsmarknad 5 451 5 900 -449 56 786 57 525 -739 70 337 70 230 906
14 Arbetsliv 85 84 0 987 980 6 1 189 1 224 0
15 Studiestöd 2 677 2 893 -215 17 452 17 737 -285 20 563 22 130 461
16 Utbildning o universitetsforskning 3 178 3 300 -122 38 774 38 988 -214 46 148 47 123 67
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 496 1 492 5 8 753 8 766 -14 9 619 9 582 43
18 Samhällsplanering, bostad o byggande 586 727 -142 7 111 7 396 -285 9 020 9 549 1
19 Regional utveckling 303 257 46 2 542 2 562 -19 3 444 3 333 120
20 Allmän miljö- och naturvård 240 332 -92 3 189 3 582 -393 4 599 4 596 48
21 Energi 124 139 -15 1 191 1 264 -73 1 656 1 722 17
22 Kommunikationer 2 885 3 109 -224 24 376 25 101 -725 32 477 31 535 -82
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 1 949 1 985 -36 12 481 12 688 -207 16 070 16 398 791
24 Näringsliv 260 393 -133 3 027 3 151 -124 4 060 4 199 -2
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 003 5 028 -25 50 242 50 308 -65 60 331 60 161 91
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 913 3 314 -1 400 36 530 37 490 -961 50 798 43 170
27 Avgiften till EU 2 334 2 394 -60 22 383 22 432 -48 27 487 28 066
90 Förändring av anslagsbehållningar 0 0 0 0 0 0 0 1 264
Summa utgiftsområden 63 159 66 009 -2 850 619 162 624 723 -5 561 768 834 769 643 5 072
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 61 245 62 695 -1 450 582 632 587 233 -4 601 718 036 726 473 5 072
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -978 -535 -443 308 6 671 -6 364 34 842 14 760
  Kassamässig korrigering -1 845 -1 932 87 6 526 7 466 -940 -457 0
Totala utgifter 60 335 63 542 -3 206 625 995 638 860 -12 865 803 219 784 403 5 072
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:3 (2006-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026