Statsbudgetens månadsutfall oktober 2006
Nr: 2006:10, 30 nov 2006

Utgifter

 

De takbegränsade utgifterna i oktober uppgick till 76,2 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det var främst utgifterna för Arbetsmarknad (-0,4 miljarder kronor) och Kommunikationer (-0,2 miljarder kronor) som blev lägre än beräknat. Avvikelsen för augusti till oktober blev tillsammans -4,6 miljarder kronor. Den är fördelad på ett flertal utgiftsområden. De största avvikelserna hänför sig även här till Arbetsmarknad och Kommunikationer (-0,7 miljarder kronor för vardera utgiftsområdet).

 

Statsbudgetens totala utgifter i oktober uppgick till 60,3 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Förutom vad som nämnts tidigare beror avvikelsen på att utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. (-1,4 miljarder kronor) och Riksgäldskontorets nettoutlåning (-0,4 miljarder kronor) blev lägre än beräknat. Den sammanlagda avvikelsen för augusti till oktober avseende statsbudgetens totala utgifter är -12,9 miljarder kronor. Cirka hälften av den ackumulerade avvikelsen förklaras av Riksgäldskontorets nettoutlåning (-6,4 miljarder kronor).

 

Nedan följer en kort beskrivning av de utgiftsområden som hade störst avvikelse mot ESV:s prognos. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldskontorets nettoutlåning.

 

Utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utfallet blev 1,0 miljarder kronor vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Den största avvikelsen ligger även denna månad på anslaget Försök med trängselskatt i Stockholm (-0,1 miljarder kronor). En större utbetalning avseende ersättning till AB Storstockholms Lokaltrafik kommer att göras i november.

 

Den ackumulerade avvikelsen för augusti-oktober är -0,5 miljarder kronor. Även i detta fall hänför sig avvikelsen till anslaget Försök med trängselskatt i Stockholm (-0,4 miljarder kronor).

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Den största avvikelsen avser anslaget Biståndsverksamhet (0,4 miljarder kronor).

 

Utgiftsområde 08 Invandrare och flyktingar

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 0,8 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Den ackumulerade avvikelsen för augusti till oktober är -0,5 miljarder kronor och hänför sig främst till anslagen Ersättningar och bostadskostnader (-0,2 miljarder kronor), Kommunersättningar vid flyktingmottagande (-0,1 miljarder kronor) och Migrationsverket (-0,1 miljarder kronor).

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i oktober till 10,4 miljarder kronor, vilket är i linje med prognosen. Avvikelsen för augusti-oktober är -0,4 miljarder kronor.

 

Utgifterna för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 6,2 miljarder kronor. Det är marginellt lägre än prognosen. För augusti-oktober ligger utfallet 0,1 miljarder kronor under prognosen. I oktober var antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning 553 150, vilket är omkring 350 färre än i oktober 2005.

 

Utgifterna på anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 3,0 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än beräknat. För augusti-oktober ligger däremot utfallet 0,3 miljarder kronor under prognosen. Under oktober fick 224 600 personer sjukpenning. Det är 5 500 (2,5 procent) fler än motsvarande månad förra året. Uppgången beror i första hand på att Försäkringskassan betalat ut sjukpenning snabbare.

 

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utfallet blev 5,5 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Utgifterna för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev sammantaget 0,7 miljarder kronor lägre än prognostiserat varav huvuddelen hänför sig till arbetslöshetsersättningen (-0,5 miljarder kronor). Köp av arbetsmarknadsutbildning och Lönebidrag och Samhall m.m. blev vardera 0,1 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Avvikelsen för perioden augusti till oktober är -0,7 miljarder kronor och hänför sig till största delen till anslagen Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (-0,9 miljarder kronor) och Lönebidrag och Samhall m.m. (0,1 miljarder kronor). Antalet långtidsarbetslösa har minskat markant det senaste året. Det beror främst på färre nytillkomna långtidsarbetslösa, men också på att fler börjat ett arbete och på en stark uppgång av antalet plusjobb. Nedgången av arbetslösheten förklaras också av ett högre deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.

 

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utgifterna blev 2,7 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat för oktober. Det är främst utgifterna för Studiemedelsräntor m.m. som blev lägre än beräknat.

 

Det ackumulerade utfallet är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen för detta utgiftsområde.

 

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Utfallet blev 0,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

För perioden januari-oktober är utfallet 7,1 miljarder kronor vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. De största avvikelserna avser anslagen Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (-0,1 miljarder kronor) samt Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (-0,1 miljarder kronor).

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna uppgick till 2,9 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det ackumulerade utfallet till och med oktober uppgick till 24,4 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelserna finns i huvudsak under anslagen för väghållning (-0,1 miljarder kronor för oktober och -0,2 ackumulerat) och banhållning (-0,1 miljarder kronor för oktober och -0,3 miljarder kronor ackumulerat).

 

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,3 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Lägre utfall än beräknat avser främst anslaget Rymdverksamhet (-0,1 miljarder kronor).

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet på utgiftsområdet blev 1,9 miljarder kronor. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden och utfallet på detta anslag blev 1,9 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Ackumulerat blev utfallet på anslaget Räntor på statsskulden 36,5 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Kassamässig korrigering

Utfallet blev -1,8 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen. Ränteperiodiseringen blev -1,2 miljarder kronor.

 

Ackumulerat uppgick utfallet för den kassamässiga korrigeringen till 6,5 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -1,0 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Av utfallet i oktober utgörs 1,2 miljarder kronor av en minskad nettoinlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton. Förändringen av räntekontosaldon prognostiseras endast till viss del av ESV. Exklusive räntekontona är oktober månads utfall för nettoutlåningen 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Det ackumulerade utfallet för januari t.o.m. oktober för Riksgäldskontorets nettoutlåning är 0,3 miljarder kronor, vilket är 6,4 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Exklusive räntekontona är det ackumulerade utfallet 3,5 miljarder kronor lägre.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026