Statsbudgetens månadsutfall oktober 2006
Nr: 2006:10, 30 nov 2006

Inkomster

 

Statsbudgetens inkomster i oktober 2006 uppgick till 56,5 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s Budgetprognos 2006:3. Inkomsterna av Mervärdesskatt blev 2,3 miljarder kronor högre än prognosen, medan Fysiska personers inkomstskatt blev 2,2 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Skatter inbetalade i oktober avser till största delen verksamhet (löner, momsgrundande försäljning etc.) under september månad.

 

För januari-oktober uppgick inkomsterna till 681,1 miljarder kronor. Det är 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. I augusti blev utfallet 3,3 miljarder kronor lägre än prognosen. För september och oktober blev utfallet 2,8 miljarder kronor respektive 1,3 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Nettoinkomsten av Fysiska personers inkomstskatt blev -1,5 miljarder kronor i oktober, vilket är 2,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen för augusti-oktober uppgår till -2,3 miljarder kronor. Det är främst debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt för inkomståret 2005 som orsakar avvikelsen i oktober. Utfallet blev -0,1 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor lägre än prognosen. Den preliminära A-skatten uppgick till 41,9 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 9,2 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt blev -0,1 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat och beror främst på att inkomster i samband med omprövningar blev lägre beräknat. Den preliminära skatten uppgick till 9,3 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för augusti-oktober blev sammanlagt 3,0 miljarder kronor lägre än prognosen för inkomsttiteln.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 21,3 miljarder kronor i oktober, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen för augusti-oktober är 0,3 miljarder kronor.

 

Utfallet för ålderspensionsavgiften blev 1,1 miljarder kronor i oktober, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet baseras på en prognos som regleras i månaden därpå. Utfallet för Arbetsmarknadsavgiften uppgick till 3,6 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen. För övriga avgifter blev utfallet sammanlagt 0,1 miljarder kronor högre än prognosen. I denna förutses den utbetalda lönesumman för 2006 öka med 5,0 procent. Det är samma ökningstakt som i budgetpropositionen för 2007.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet på inkomsthuvudgruppen Skatt på varor och tjänster blev 29,6 miljarder kronor, vilket är 2,2 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen avser i huvudsak Mervärdesskatt, vars utfall blev 2,3 miljarder kronor högre än prognosen.

 

För augusti-oktober är inkomsterna av Mervärdesskatt 1,8 miljarder kronor högre och inkomsterna av Energiskatt 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. För tobaks-, alkohol- och fordonsskatt blev utfallet marginellt högre än prognosen. Utfallet för Tullmedel är däremot 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 3,5 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet för januari-oktober uppgår till 37,7 miljarder kronor. Det avser främst företagens kompletteringsbetalningar av skatt inför slutregleringen i slutet av november. Avvikelsen för augusti-oktober jämfört med prognosen är 2,6 miljarder kronor.

 

Nedsättning av skatter

Utfallet för nedsättningar av skatter blev -5,5 miljarder kronor i oktober. Prognosen var -6,0 miljarder kronor. Avvikelsen (0,5 miljarder kronor) kan till stor del förklaras av att utfallet för nedsättningar för sysselsättningsstöd till kommuner blev 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utfallet för Nedsättningar av skatter för januari-oktober blev -13,4 miljader kronor. I prognosen beräknades nedsättningarna för denna period uppgå till -14,3 miljarder kronor.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026