Statsbudgetens månadsutfall
Januari 2006


Nr: 2006:01, 28 februari 2006

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2006, mnkr

Utfall

BP 05:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:4

SB inkl. TB

jan

jan

jan

jan

2006

2006

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

899

823

75

899

8 164

8 244

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

998

896

101

998

11 783

11 809

3

Skatt, tull och exekution

718

709

8

718

9 080

9 222

4

Rättsväsendet

2 322

2 267

55

2 322

28 720

29 023

5

Internationell samverkan

443

377

66

443

1 361

1 359

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

2 172

3 654

-1 483

2 172

44 166

43 433

7

Internationellt bistånd

2 223

1 748

475

2 223

25 904

26 059

8

Invandrare och flyktingar

777

733

44

777

8 197

8 241

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 832

3 535

297

3 832

41 260

41 620

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 374

10 557

- 184

10 374

127 355

129 591

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

3 798

3 812

-14

3 798

45 234

45 299

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 922

4 940

-18

4 922

60 850

61 460

13

Arbetsmarknad

5 751

5 684

67

5 751

69 588

70 230

14

Arbetsliv

160

86

74

160

1 203

1 224

15

Studiestöd

3 028

3 088

-60

3 028

20 770

22 130

16

Utbildning och universitetsforskning

3 517

4 175

- 657

3 517

46 512

47 123

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1 917

2 011

-94

1 917

9 571

9 582

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

662

733

-71

662

9 419

9 549

19

Regional utveckling

327

262

65

327

3 474

3 333

20

Allmän miljö- och naturvård

251

640

- 389

251

4 400

4 596

21

Energi

58

70

-12

58

1 503

1 722

22

Kommunikationer

2 369

1 433

936

2 369

32 732

31 535

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

5 904

7 605

-1 700

5 904

17 091

16 398

24

Näringsliv

305

479

- 174

305

4 171

4 199

25

Allmänna bidrag till kommuner

5 003

5 138

- 135

5 003

60 439

60 161

26

Statsskuldsräntor m.m.

4 117

4 217

- 100

4 117

44 823

43 170

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

1 375

5 321

-3 945

1 375

27 992

28 066

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

1 264

Summa utgiftsområden

68 220

74 995

-6 774

68 220

765 763

769 643

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

64 104

70 778

-6 675

64 104

720 940

726 473

Kassamässig korrigering

-3 608

-7 463

3 855

-3 608

0

0

  varav överföring från
  AP-fonden

0

0

0

0

0

0

Riksgäldskontorets nettoutlåning

30 195

29 813

382

30 195

11 885

14 760

Totala utgifter

94 807

97 345

-2 537

94 807

777 648

784 403

Not:BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]